Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1572-14-7963-19v

Jan soen wilner (wijlen) Michiel Gerits een stuck erffs tot heijvelt liggende iiii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) achter tCreijeven aldaer tot eenen drijehoeck tusschen erffenisse Ghijsbert Gerit Henrick Beijkens deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Janssen van Ghierl dander zijde streckende vander erffenisse Adriaen Gerit Meeuss met meer anderen tot op eenen gemeijnen wech daer dit erve doir is wegende ende daer eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde is loopende zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon Anthonis Jan Adriaen Smoelders met affgaen ende verthijen warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen etc. ende alle commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen den zelven datum et scabini ut supra ( xxxi januari Witte et Borchmans).
Den gerechten coop is xxx k gulden.

In de marge: Gerit soen wilner (wijlen) Willems vander Amelvoert heeft geboden zijn blijckende penningen om te quijten ende te lossen metten recht van naerderschappe alle alsulcken stuck heijvelts pro ut in ... promittens etc. datum xxix januarij 73 scabini Ghierll et Borchmans.

Gerit heeft van dese naerderschap gerenuntieert overmidts dat Jan cooper zoo nae van bloede was als Gerit voirs ende alzoo geroijeertZoeken in website: De Hasselt voor 1832