Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1573-14-7964-23r

Swaen dochter wilner (wijlen) Cornelis Wouters ende met haer Adriaen soon wilner (wijlen) Peter Zegers, ende Dionijs soon wilner (wijlen) Henrix Wouters als momboirs hier toe van haer gecozen ende vande rechter gegeven zoo recht is, dat vierendeel haer toebehoorende in een stuck ackerlants dat geheel stuck vii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Hasseltse Acker aldaer de geheelen acker tusschen erffenisse Margriet weduwe Cornelis Cornelis Wouters metter kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Thobias Wouter Janssen dander zijde, streckende vander erffenisse Embrechts Jan Meeuss totter erffenisse Jan Janssen van Ghierlle met meer anderen zoo sij seijde, legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Margrieten weduwe wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters haer tot haren recht van tochte ende haren wettigen kijnderen bij den voirs. Cornelis vuijt haer verweckt ten erve te blijven met affgaen ende verthijen etc. et promisit met haer momboirs voirs. super se etc. warandiam, ende dit vercoopen overgeven opdragen etc. ende in hare naem te etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat zij Magriet ende hare nacomelingen hier vuijt sullen gelden dat vierde gedeelte in twee kg tsiaers ... aen Wouter Adriaen Gerit Meeus te betalen ter quijtinge staende ... chijns met ... k g, welcken chijns voirs. der zelver Margriet met haren kijnderen ende haren nacomelingen alsoo .... sullen gelden ende betalen ende oock afflossen na ... den lossbrieven daer aff zijnde dat de voirs. Zwaen, ende hare andere goeden die daer mede belast mogen worden daer aff sullen zijn ende blijven onbeschadicht ende onbehijndert nu ende ten eewigen dagen ende dat onder verbant als vooren, datum xxiii decembrisZoeken in website: De Hasselt voor 1832