Menu

Documenten

Document R-1573-14-7964-39v

Willem soon wilner (wijlen) Peter Huben een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende x lopensaet off daer omtrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst metter mate bevonden sal worden, gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die Cleijn Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Daniel Gerit Hermans deen zijde ende tusschen erffenisse Engel weduwe Herman Jan Gerit Hermans mette kijnderen dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Jan Reijnen tot voor opte gemeijn straet zoo hij zeide legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Willemen soon Jaspar Peter Huijben met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen overgeven etc. in zijnen naem te doen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende etc. behoudelijck dat Willem cooper voirs. hijer vuijt sal gelden xiii lopen roggen tsiaers erffpachts aende prelaet van Tongerloo te betalen, datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832