Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1573-14-7964-51v

Lijsbeth dochter wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee cum tutore (met haar voogd) ende Jan soon wilner (wijlen) Cornelis die Beer ende Woutersoon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee als metten heeren geordinneerde momboir ende toesiender van Jannen onmondiche ende onbeiaerde soon wilner (wijlen) Peter Henricx bij den zelven Peter ende vuijt Jenneken zijner huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee voirs. tsamen verwect ende vercregen zijnde, daer zij als momboir ende toesiender voirs. in tegenwoordichs vande zelven Jannen voirs. hen sterck voor maecken ende gelooffden, die helft hen toebehoorende onbedeelt in een huijs hoff schuer schop metten grond ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, ... hoff ende weije int geheel drije lopensaet vel circiter (of daar omtrent) nochtans zoo groot ende zoo cleijn als dese stede gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Corneliss die Beer voirs. deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss dander zijde, streckende met beijde de eijnden aen die gemeijn straten, daer aff deene strate is geheijten die Langstrate ende die andere de Creijvensche strate, ende noch die helft onbedeelt in een stuck erffs ... heijvelt ende ackerlant zeven lopensaet groot zijnde nochtans oock zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen de parochie ende ter plaetsse voirs. geheijten de Ghoirman tusschen erffenisse Jan Corneliss die Beer voirs. deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Janss van Ghierll dander zijde, streckende vande erffenisse Jans de Vet totten erffenisse Wouters soon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee voirs. zoo zij seijden legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jan Corneliss die Beer met affgaen ende verthijen etc. ende hebben gelooft Lijsbeth met haeren momboir voirs. op haer selve ende op alle hare goeden, ende die momboir ende toesiender voirs. onder dat verbant des voirs. onmondiche kijnts goeden hebbende ende vercrijgende, warandiam, ende dit vercopen overgeven opdragen etc. ende elck inden naem als voorn. te doen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat men vuijt dit geheel sal gelden een halff mud rogge tsiaers erffpachts aende Taeffel des Heijligen Geests van Tilborch te betalen, daer losschijns aen .... te betalen van zess k g int geheel groot zijnde ter quijtinge staende ... tsamen met een hondert ende thien k g nar ... de losbrieven daer aff zijnde ende daer toe noch twee blancken ende een penning ... tsiaers gewinchijns op St. Stevens dach aenden heer van Tilborch te betalen, daer ende alnoch te onderhouden den waterlaet ... aen die ... beneffens ... dat voirs. huijs, ende teijnde dat erve den Ghoirman geheijten loopende zoomen die schuldich is ende behoort te onderhouden sonder argelist, datum x maart scabini Borchmans et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832