Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1574-14-7965-20v

Dionijs soon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee dat vierde gedeelte hem toebehoorende in eenen stuck lants dat geheel stuck vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis sBeren ... deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Janss die Vet daer eenen waterlaet tusschen beijde loopt dander zijde, streckende vande erffenisse Jans Janssen van Ghierll, totten erffenisse Hubert Daniel Gerit Hermanss zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soon Jan Cornelis die Beer met affgaen ende etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende etc. in zijn naem te doen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck de waterlaet te onderhouden nae die oude gewoonte, datum xxii ... scabini Ghierll et Grevenbrouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832