Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1574-14-7965-23r

Thobias soon wilner (wijlen) Wouter Jans, een huijs hoff schuer met zijn grond ende erffenisse daer aenliggende ende daer toebehoorende twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen de parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermans deen zijde ende deen eijnde, ende tusschen erffenisse Peter Michiel Geritss dander zijde, comende voor aende gemeijne straet, ende noch een stuck lants van iiii lopensaet off daer omtrent groot zijnde gelegen inde parochie ende plaetsse voirs. tusschen erffenisse Peter Michiel Gerits voirs. met meer anderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Zegers met meer anderen dander zijde, streckende vande gemeijnen gebuerwech aldaer loopende totten erffenisse Peter Michiel Gerits voirs., welck huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daer aenliggende voirs., ende dat stuck lants daerbij gelegen diezelve Thobias, tegen Thonis, Herman, Cornelis, ende Adriana broeders ende suster kijnderen Jan Gerit Hermans midts coope vercregen hadde pro ut in literis de Tilborch (zoals in brieven van Tilburg) heeft hij wederom wettelijck ende erffelijck bij manier van erffmangeling, tegen eenen erffpacht van zess loopen rogge, overgegeven ende opgedragen Cornelissen soon wilner (wijlen) Adriaen Adriaen Somers .... met affgaen ende verthijen etc. ende heeft gelooft Thobias voirs. als principael schulder super se etc. dit overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt etc. ende in zijnen naem te doen houden sonder etc. ende alle commer ende calangie van zijnen twegen daer op comende altemael aff te doen den zelven, datum xxvi februarij, scabini Buerden et Borchmans,

Die zelve Thobias een stuck lants van vier lopensaet off daer omtrent gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Hasseltse Acker, tusschen eenen gemeijnen ackerwech den Groenenwech geheijten deen zijde ende tusschen erffenisse Magriet Cornelis Cornelis Wouters weduwe metten kijnderen dander zijde, ende deen eijnde, streckende metten anderen eijnde aende erffenisse Peter Michiel Gerits zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soon wilner (wijlen) Adriaen Adriaen Somers met affgaen ende verthijen etc. warandiam etc. ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc. ... ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen ende sal Cornelis voirs. hijer vuijt gelden iiii lopen rogge tsiaers erffpachts aende kijnderen van Marcelis Aertss van Vessem te betalen, noch iii st min een oirt off daer omtrent tsiaers gewinchijns aen Jacop Emmen erffgenamen tot Oisterwijck te betalen, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832