Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1574-14-7965-23v

Jan soon wilner (wijlen) Adriaen Zegers een stuck lants van omtrent twee lopensaet groot zijnde nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt inde Langhstraet aldaer tusschen erffenisse Gerit Willems Veramelvoirt deen zijde, ende tusschen erffenisse Claes Adriaen Zegers dander zijde, streckende van eenen gemeijnen waterlaet aldaer loopende totten gemeijnder strate toe de Langhstraet voirs. geheijten zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Dionijssen soon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee met affgaen ende verthijen etc. warandiam etc. ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat den zelve cooper sal onderhouden den voirs. waterlaet metten schouwe daer toe staende zoomen dijen schuldich is ende behorende te onderhouden, datum et scabini ut supra (datum xxvi februarij, scabini Buerden et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832