Menu

Documenten

Document R-1574-14-7965-24v

Jan soon wilner (wijlen) Gerit Eelens als oude vader ende momboir, ende Wouter soon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee als toesiender van Peteren onmondige ende onbeiaerde soon Jans soon Jan Gerit Eelens, daer moeder aff was Mechtelt zijn wettiche huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee voirs., daer zij als momboir ende toesiende voirs. voor instonden ende gelooffden, een huijs hoff gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende tot hoff ende dries een lopensaet groot zijnde nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is inde parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Corneliss die Beer dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Corneliss die Beer, totten gemeijnder straet toe zoo zij seijden legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Dionijssen soon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee met affgaen ende verthijen etc. ende hebben gelooft die momboir ende toesiender voirs. onder dat verbant des voirs. onmondiche kijnts goeden hebbende ende vercrijgende warandiam (te waren) ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen ende sal Dionijs cooper voirs. hijer vuijt gelden dat vierde deel in ... blancken ende eenen penning off daer omtrent tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch te betalen, ende daer toe noch vi k g tsiaers losschijns in drije parthijen ende aen .... te betalen ter quijtinge staende int geheel ..... is gestaen Jan soon Jan Gerit Eelens voirs. vader vande onmondiche kijnde voorn. ende heeft verthegen op zijn tocht ende op alle recht van tochtswegen dat hij opt huijs hoff ende erffenisse voirs. eenichsints is hebbende, gelovende daer nae .... te talen noch te doen talen .... ende alle commer ende calangie van zijn wegen daer op comende altemael aff te doen, datum et scabini ut supra (1 februarij, Borchman et ...).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832