Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1574-14-7965-36r

Dionijs soon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende een lopensaet tot hoff ende dries groot zijnde gelegen binnen de parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Corneliss die Beer dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Corneliss die Beer totten gemeijnen strate toe, welck huijs hoff metten erffenisse voirs. Dionijs voorn. tegen Jannen soon wilner (wijlen) Gerit Eelens ende Wouter soon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee als momboir ende toesiender van Peteren onmondiche soon Jans soon Jan Gerit Eelens voirs. midts coope erffelijck vercregen hadde pro ut in literis de Tilborch (zoals in brieven van Tilburg) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelisse soon Jan Cornelisse die Beer voirs. .... met affgaen ende verthijen ende heeft gelooft Dionijs voirs. op hem zelve ende op alle etc. dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen ende in zijn naem etc. ende alle commer ende calangie van zijn twegen daer op comende altemael aff te doen den zelven, datum ut supra (xi maart) scabini Borchmans et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832