Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1574-14-7965-4v

Lenaert soon wilner (wijlen) Jan Lenaerts, ende Dionijs soon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee als binnen de Vrijheijt van Oisterwijck geordinneerde momboir ende toesiender van Daniel, Henrick, ende Marie, broeders ende suster, onmondige ende onbeiaerde kijnderen wijlen Goesswijn Claes Henricx bijden zelven Goesswijn, ende vuijt Jenneken zijnen huijsvrouw dochter wijlen Peter Wouters Vermee voirs. tsamen verwect ende vercregen zijnde daer zij als momboir ende toesiender voirs. hen sterck voor maeckten ende gelooffden, dat vierde gedeelte onbedeelt in eenen huijs hoff schuer schop metten grond ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende enden hoff ende weije int geheel drije lopensaet vel circiter (of daar omtrent) nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis sBeren deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss dander zijde, streckende vande Langstrate totten Creijevensche straet toe, ende noch dat vierde deel onbedeelt in eenen stuck erffs, ... heijvelt ende ackerlant zeven lopensaet groot zijnde, oock nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen de parochie ende ter plaetsse voirs. geheijten de Ghoirman tusschen erffenisse Jan Cornelis sBeren voirs. deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Janss van Ghierl dander zijde, streckende vande erffenisse Jans de Vet totten erffenisse Wouters soon wijlen Peter Wouters Vermee, zoo zij seijden legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soon Jan Cornelis sBeren met affgaen ende verthijen etc. ende hebben gelooft die momboir ende toesiender voirs. onder dat verbant der onmondiche kijnderen voirs. goeden die zij nu hebben ende noch naermaels hebben ende vercregen sullen mogen, warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc. .... ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat men vuijten geheelen huijsse ende erve sal gelden een halff mud rogge tsiaers erffpachts aende Taeffel des Heijligen Geests tot Tilborch te betalen, drije losschijnssen tsamen vi k g ... aen diverse personen te betalen, tot drije ..., ende tsamen met een hondert ende thien k g ter quijting staende ende daer toe noch twee blancken ende eenen penning ... tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen ende daer toe alnoch te onderhouden de waterlaet ... aen die ..., ende beneffens d'erve aen dat voirs. huijs, ende teijnde dat erve die Ghoirman geheijten loopende, zoo men die zelven schuldich is ende behoort te onderhouden ... hijerbij is gestaen Jenneken die moeder der onmondige kijnderen voirs. met eenen momboir hijer toe van haer gecozen ende mette heere gegeven zoo recht is, ende heeft tot desen vertegen op haer tocht ende in alle dat recht van tochts wegen dat zij int vierde deel vande huijs hoff ende erffenisse voirs. is hebbende tot behoeff van haer kijnderen voirs. in vuegen ende manieren dijen gewoonlijck ende behoorlijck zijnde sonder argelist, datum xxviii meij,

Dieselve, alle alsulcke gedeelte in een stuck ackerlandts dat geheel stuck ii lopensaet ende xi roijen off daer omtrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn ast metten mate bevonden sall worden,als den zelve onmondigen is toebehoorende, tgeheel stuck gelegen binnen de parochie van Tilborch aen die Hasselt bij die Langstrate tusschen erffenisse Jan Janss van Ghierll deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Cornelis sBeren dander zijde, streckende vande gemeijne straet die Langstrate geheijten totten erffenisse Jans die Vet, zoo sij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Lijsbeth dochter wijlen Peter Wouters Vermee met affgaen ende verthijen etc. warandiam .... ende dit vercoopen etc. ende inde naem als voorn. etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat men vuijt die geheelen erve sal gelden eenen halven braspenning tsiaers gewinchijns op Sint Stevens dach aenden heer van Tilborch te betalen ... is gestaen Jenneken die moeder ... datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832