Menu

Documenten

Document R-1574-14-7965-5v

Cornelis soon Jan Cornelis sBeren voor die drije vierde gedeelten ende Dionijs soon wijlen Peter Wouter Vermee voor dat vierde gedeelte, een huijs hoff metten grond ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende tot hoff ende dries een lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis sBeren sijns vader deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss dander zijde, streckende van des voirs. Cornelis ... totten gemeijnder strate toe, zoo zij seijden legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon Jan Gerit Eelens met affgaen ende verthijen etc. ende hebben gelooft die voirs. Cornelis die drije deelen, ende Dionijs voorn. voor dat vierde deel t'voirs. huijs hoff ende erve te waren ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen ende alle commer ende calangie elck tot zijner portien voirs. toe daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat die voirs. Jan hijer vuijt sal gelden, zess k g tsiaers, in drije parthijen aen diverse personen te betalen ende int geheel of ten drije malen met 1 g ende thien k g ter quijting staende nae vuijt ... vande losbrieven daer aff zijnde, noch een vierde deel in twee blancken ende eenen penning ... tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen, datum xxii meij scabini ....,

Die zelve ... in vuegen voorn. een stuck heijvelts van ii lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen dat Creijven aldaer tusschen erffenisse des voirs. Cornelis .... deen zijde, ende tussschen erffenisse Goiaert Marten Jan Geritss dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Janss van Ghierll totten erffenisse Huberts Daniel Gerit Hermans zoo zij seijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Huberten soon wijlen Daniel Gerit Hermans voirs. met affgaen ende verthijen warandiam ut supra (te waren als boven) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc. ende alle commer ende calangie elck tot zijnen portie voirs. toe, daer op comende altemael aff te doen den zelven datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832