Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1575-14-7966-11r

Jan soon Adriaen Peter Zegers een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daer aen gelegen, ende daer toe behoorende vier lopensaet off daer omtrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Thonis Jan Adriaens deen zijde, ende tusschen erffenisse Magriet weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen, streckende vande erffenisse de erffgenamen Henrick Appels, totten gemeijne straten toe aldaer zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soon wilner (wijlen) Cornelis Cornelis die Beer tot behoeff van Jenneken? zijner moeder ... tot haer recht van tocht ende hare wettiche kijnderen bij de zelve wijlen Cornelis haer man vuijt haer verwect ende vercregen zijnde ten erve te blijven met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen in zijn naem te doen houden etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen ende sullen daer vuijt gelden eenen halve st of daer omtrent tsiaers gewinchijns aen de nacommelingen van Lucas van Ammersoijen te betalen, noch vier lopen rogge tsiaers erffpachts aen die Taeffel des Heijlige Geests binnen die kercke van Tilborch, ende twee lopen rogge tsiaers oock erffpachts, vuijt een meerdere erffpacht aen .... te betalen ende te lossen daer ... de zelve van rechtswege schuldich is ende behoort te lossen sonder argelist datum et scabini ut supra (xxi meij, van Ghierll et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832