Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1575-14-7966-15r

Condt zij eenen ijegelijcken dat gecompareert ende verschenen zijn voor schepenen ondergeschreven Gerit soon wilner (wijlen) Jan Janss die Vet bij den zelve Jan, ende vuijt IJda zijn huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Gerit Hagaerts tsamen verwect ende vercregen zijnde, Adriaen soon wilner (wijlen) Gerit Adriaen Meeuss als man ende momboir van Marie zijn huisvrou, ende Adriaen soon wilner (wijlen) Lenaert Mutssaerts als man ende momboir van Peterken zijn huijsvrou gesusteren, oock dochteren vanden zelven Jan ende IJda voirs., ende hebben van zekere erffelijcke goeden hen van Jannen henne vader ende zwaer (schoonvader) voirs. aencomen ende bestorven, ende daer inne IJda haer moeder ende ... voirs. haer tocht ende haer recht van tochten hen overgegeven ende opgedragen heeft een erffscheijdinge ende erffdeijlinge aengegaen ende gemaect in vuegen ende manieren hier naer volgende,

Overmidts welcke erffscheijdinge ende erffdeijlinge wille zoo sal Gerit voirs. hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten, een huijs hoff schuer schaepskoije metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende tot hoff ende dries tsamen ii lopensaet groot zijnde, gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven deen zijde ende dat een eijnde ende tusschen erffenisse Magriet weduwe Peter Mathijss metten kijnderen dander zijde, streckende voor opte gemeijn straete, hijer toe sal die zelve Gerit alnoch hebben dat middelste derde deel in een stuck ackerlants achter dat voirs. huijs liggende, tusschen dat derde deel Adriaen Lenaert Mutssaerts in desen deeling te deele bevallen aen deen zijde oost waerts, ende tusschen dat derde deel Adriaen Gerit Adriaen Meeuss bij desen deelinge te deele bevallen aen dander zijde westwaerts, streckende vande erffenisse Margriets met hare kijnderen voirs. totter erffenisse Jan Corneliss die Beer, noch die eene helft in een stuck ackerlants den Crompt acker geheijten gelegen binnen de parochie voirs. aldaer beneffens die Langstrate tusschen erffenisse Margriet weduwe Cornelis Cornelis Wouters mette kijnderen deen zijde, ende tusschen die weerdeel Adriaen Gerit Adriaen Meeuss te deele bevallen dander zijde, streckende vande voirs. Langstrate totter erffenisse die kijnderen Peter Wouters Vermee, noch een stuck erffs tot weije liggende dat Middelste Ven geheijten, gelegen inde zelve parochie van Tilborch voirs. ter plaetsse achter t'Creijven inde Ghoirmanne aldaer tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven voirs. deen zijde ende dat een eijnde ende tusschen erffenisse Cornelis Janss die Beer daer eenen waterlaet tusschen beijde loopt dander zijde, streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss, ende hijer toe zoo sal die zelve Gerit alnoch houden ende erffelijck besitten een stuck heijvelts gemeijn ende onbedeelt met Jannen Claes Henricx Verhoeven voirs. liggende binnen die voirs. parochie, aldaer in die Schoot, tusschen erffenisse Jan Janss van Ghierl deen zijde, ende tusschen erffenisse die weduwe Cornelis Corst Stellaerts metten kijnderen dander zijde, streckende vande loopende Leije totter gemeijnte van Tilborch, zoo zij seijden, op welck huijs hoff schuer schaepskoije metten grond ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende metten toebehoorende andere stucken erffs voirs. die voorn. Adriaen ende Adriaen op vertegen hebben tot behoeff Gerits voirs. met overgeven ende affgaen in manieren daer toe gewoonlijck ende behoorlijck zijnde, gelovende Adriaen ende Adriaen voirs. elck op hen selven ende op alle zijne goeden hebbende ende vercrijgende, dese erffdeijlinge ende dit verthijen overgeven ende affgaen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende elck in zijne naem te doen houden sonder eenich wederseggen, ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat Gerit voirs. hijer vuijt sal gelden xvii lopen rogge tsiaers erffpachts aen die Taeffele des Heijlige Geests binnen der Kercke van Tilborch, ende i lopen roggen tsiaers oock erffpachts aende persoonschap van Tilborch te betalen, noch eenen halffe braspenning, ende ... tsiaers gewinchijns in twee roepen aen die nacomelingen van Jacop Emmen op Sint Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, ende noch een oirt ... tsiaers oock gewinchijns aen diverse andere aldaer den zelven dach te betalen, noch sal den zelve Gerit hijer vuijt gelden xii st i oirt tsiaers losschijns aen Jan Claes Henricx Verhoeven, ende x ... iii st iii oirt tsiaers losschijns aen Willem Henricx die Wijss te betalen ende ter quijtinge staende tegen deen per zessthien nae vermogen den ... daer aff zijnde, daer en boven zoo sal Gerit voirs. aen die stede alnoch onderhouden des heeren schouwe vande waterlaet ... opte polder, ende den waterlaet beneffens dat Middelste Ven voirs. loopende zoo men dijen schuldich is ende behoort te onderhouden, oock eest? voorwaerde dat Gerit voirs. Adriaenen ende Adriaenen voorn. elcken hen derdedeel inden acker achter die voorn. stede, over zijne messe? sal moeten wegen ende stegen met behemelde beesten varende of leijende ende altijts eenen wech houden zoo tzelve ter minster schade ... sal mogen geschieden, ende dat die zelve drije derde deelen inden acker voirs. malcanderen te weten die voorste den achtersten over dat voorste eijnde sullen moeten wegen in vuegen als voorn., ende dat die zelve drije derde deelen tsamentlijck sullen moeten wegen een lopensaet erffs Jannen Claes Henricx Verhoeven voirs. toebehoorende zoo men dat zelve lopensaet schuldich is ende behoort te wegen, welcke parcelen ende huijssen, schouwen waterlaten ende wegen voirs., die voorn. Gerit alzoo sal gelden, betale, laten voldoen ende onderhouden, ten dagen ende termijnen daer toe staende ende geordinneert zijnde datter die anderen deijlluijden ende hen goeden die daer mede belast mochten wesen, aff sullen zijn ende blijven onbeschadicht ende onbelast met conditie ende voorwaerde te ... of den eenen of den anderen op zijn gedeelte ... andere commer hijnder last of calangie quame met recht meer dan hijer benoempt is dat zij dijen commer ende hijnder last ende calangie alzoo comende malcanderen sullen helpen dragen ende betalen dwelck zij deen den ander alzoo onder die verbijntenisse als voorn. gelooft hebben, sonder argelist, datum et scabini ut supra,

Hijer tegen soo sal Adriaen soon wilner (wijlen) Gerit Adriaen Meeuss voirs. hebben houden ende erffelijck voor zijne portie besitten die voorste helft in eenen ackerlants den Crompt acker geheijten gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die Langstrate aldaer tusschen erffenisse Geriten Janss die Vet zijn zwagers dat die weerdeel is aen deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermanss dander zijde, streckende vande voirs. Langstrate totter erffenisse die kijnderen Peter Wouters Vermee, noch sal die zelven Adriaen hebben houden ende besitten, dat achterste derde deel in een stuck ackerlants achter die stede Geriden voirs. ten deele bevallen liggende binnen de parochie voirs. ter plaetsse geheijten aen die Hasselt, aldaer tusschen het derde deel Geriden voirs. ten deele bevallen aen deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Claes Henrick Verhoeven dander zijde ende deen eijnde, streckende metten anderen eijnde op erffenisse Jan Cornelis sBeren, noch die helft onbedeelt in een stuck beempden daer aff dander helft Jannen Claes Henrick Verhoeven is toebehoorende vi lopensaet int geheel groot zijnde gelegen binnen die parochie van Tilborch voirs. aende Jacops Hoecken geheijten den Groote Werfft Bossch gelegen tussen erffenisse Jan Adriaen Zegers cum suis deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Adriaen ... Goossens dander zijde, streckende vande loop vande Leije, totten Lantscheijdinge van Tilborch ende des lants van Breda, noch die helft onbedeelt in een stuck beempden daer aff dander helft Jannen voirs. oock is toebehoorende gelegen binnen die parochie ende ter plaetsse voirs. geheijten den Cleijnen Werfft Bossch tusschen erffenisse die kijnderen Lenaert Adriaen Mutssaerts aen beijde zijden aen liggende, streckende met beijde den eijnden gelijck den voirs. Grooten Werft Bosch, ende hijer toe zoo sal die zelve Adriaen voirs. alnoch hebben houden ende erffelijck besitten een stuck beempden van omtrent ii lopensaet groot zijnde, in alder groot als tzelve onder Ghilze gelegen is aen die Hooge Maijen ende gelijck wijlen Jan die Vet zijn zwaer daer inne gerecht is, zoo zij seijden, op alle welcke erffenisse voirs. die voorn. Adriaen Lenaert Mutssaerts, ende Gerit Janss die Vet op verthegen hebben tot behoeff Adriaens soon wilner (wijlen) Gerit Adriaen Meeuss voirs. met overgeven etc. ende gelovende die zelve Adriaen Lenaert Mutssaerts, ende Gerit voirs. elck op hen zelven ende op alle zijne goeden etc. dese erffdeijlinge etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat die drije derde deelen inden ackerlants achter die stede gelegen, sullen moeten wegen ende stegen een lopensaet erffs daer beneffens liggende Jannen Claes Henrick Verhoeven toebehoorende zoo men dat schuldich is ende behoorende te wegen ende stegen, ende dat die voorste derde deelen die dat achterste derde deelen inde zelve acker over dat voorste ..., ende zoo voorts over die messe van Gerits voirs. stede, met behemelde beesten varende of leijende, ende altijts eenen wech houden, ter minsten schade sullen moeten wegen ende stegen, zoo behooren sall, dwelck zij luijden malcanderen alzoo gelooft hebben, met conditie ende voorwaerden toegedaen, off die eenen of den anderen op hen gedeelte ... commer hijnder last of calangie opt .... den elcke benoempt is dat zij dijen commer, hijnder, last ende calangie alzoo comende malcanderen sullen helpen dragen ende betalen, dwelck zij deen etc. datum et scabini ut supra,

Hijer tegen zoo sall Adriaen soon wilner (wijlen) Lenaert Mutssaerts hebben houden ende erffelijck voor zijne portie besitten dat voorste derde deel in eenen ackerlants achter die stede Geriden voirs. ten deele bevallen liggende binnen die parochie van Tilborch aen die Hasselt aldaer tusschen dat middelste derde deel Geriden voirs. te deele bevallen aen deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Claes Henrick Verhoeven dander zijde, streckende vande erffenisse Magriet Peter Mathijs weduwe metten kijnderen totten erffenisse Jans Cornelis sBeren, noch een stuck ackerlants den Wetering acker geheijten, gelegen inde de parochie voirs. aldaer aen die Langstrate tusschen erffenisse Jan Cornelis sBeren aen beijde zijden aenliggende, streckende vande voirs. Langstrate totten erffenisse Peter Michiel Gerit Wouters, ende hijer toe zoo sal die zelve Adriaen alnoch hebben houden ende besitten een stuck weijlants inde parochie voirs. aldaer aenden Roodenberch gelegen, tusschen die gemeijnte van Tilborch aen deen zijde, ende tusschen erffenisse Gerit Willems Veramelvoirt dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Thonis Jan Adriaenss totten erffenisse die kijnderen Jan Daniels van Beurden zoo zij seijden, op welcke erffenisse voirs. de voorn. Adriaen Gerit Adriaen Meeuss ende Gerit Janss die Vet vertegen hebben tot behoeff Adriaens soon wilner (wijlen) Lenaert Mutssaerts voirs. met overgeven etc. ende gelovende die zelve Adriaen Gerit Adriaen Meeuss ende Gerit voirs. elck op hen zelve reliqua ut in proximis precedentibus usque ad finem (de rest als in het voorgaande en die daaraan voorafgaat tot aan het einde) datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832