Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1575-14-7966-4r

Peter, Adriaen, ende Anna, broeders ende suster kijnderen Goiart Marten Jan Geenen, die voirs. Anna cum tutore, Willem sone Jans Vermee als man ende momboir van Jenneken zijn huijsvrou dochter Goiarts voirs., ende Jan soon wilner (wijlen) Marten Jan Geenen, ende Gijsbert Janss van Ghierl als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Marten ende Cornelia broer ende suster onmondige ende onbeiaerde kijnderen Goiarts voirs. daer zij als momboir ende toesiender voirs. hen sterck voor maeckten ende gelooffde een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehorende i lopensaet ende v roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen dat Creijeven aldaer tusschen erffenisse Embrecht Jan Meeuss aen deen zijde ende dat een eijnde, ende tusschen erffenisse Bastiaen Daniel Gerit Hermans aen dander zijde, streckende metten anderen eijnde aen de gemeijn strate zoo zij seijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Embrechten soon wilner (wijlen) Jan Meeuss voirs. met affgaen ende vertijen etc. ende hebben geloof Peter, Adriaen, Anna ende Willem voirs., der selve Anna met haer momboir voirs. op hen ende op alle henne goeden ende de momboir ende toesiender voirs. onder dat verbant der voirs. onmondige goeden hebbende ende vercrijgende warandiam etc. dit vercopen overgeven opdragen etc. inde naem als vooren te doen houden sonder etc. ende alle commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen, ende sal Embrecht voirs. hijer vuijt gelden drije penningen ... gewinchijns aende heere van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen ende noch x lopen roggen tsiaers erffpacht aende erffgenaemen ... te betalen all sonder argelist date er scabinij tu supra (xviii aprilis 1575).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832