Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1576-14-7967-11r

Cornelis soon wilner (wijlen) Adriaen Adriaen Somers een huijs hoff schuer met zijn gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) binnen de parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermanss deen zijde ende dat een eijnde, ende tusschen erffenisse Peter Michiel Gerits dander zijde, comende voor aen der gemeijn strate, noch een stuck lants van iiii lopensaet off daer omtrent groot zijnde, gelegen inde prochie ende ter plaetsse voirs. tusschen erffenisse Peter Michiel Gerits voirs. met meer anderen deen zijde, ende tussche erffenisse Adriaen Zegers met meer anderen dander zijde, streckende vande gemeijne gebuer wech aldaer loopende totten erffenisse Peter Michiel Gerits voirs., ende noch een stuck lants oock iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen de parochie voirs. ter plaetsse geheijten inde Hasseltse Acker aldaer tusschen eenen gemeijne ackerwech den Groenen wech geheijten deen zijde, ende tusschen erffenisse Magriet Cornelis Cornelis Wouters weduwe metten kijnderen dander zijde, ende deen eijnde, streckende metten anderen eijnde aende erffenisse Peter Michiel Gerits voirs., welck huijs hoff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende ende de twee stucken saijlants elck iiii lopensaet groot zijnde alle voorn., de voirs. Cornelis tegen Thobias soon wilner (wijlen) Wouter Jans midts coope erffelijck vercregen hadde, ende welck huijs hoff metten erffenisse, ende dat ierste stuck lants van iiii lopensaet voirs. de zelve Thobias midts coope erffelijck vercregen hadde van Thonis, Herman, Cornelis ende Adriana, broeders ende suster kijnderen Jan Gerit Hermans ende die leste iiii lopensaet lants de voorn. Cornelis tegen den zelve Thobias in coope oock erffelijck vercregen hadde pro ut in ... literis de Tilborch (zoals in brieven van Tilburg) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen soon wilner (wijlen) Steven Dirck Scheijven .... met affgaen ende verthijen etc. et promisit super se etc. dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt vast ende stentich etc. ende alle commer ende calangie van zijnen twegen daer op comende altemael aff te doen den zelve datum et scabini ut supra (xxi februarij 15, Borchmans et ...).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832