Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1576-14-7967-12r

Cornelis soon wilner (wijlen) Jan Gerit Hermans, ende Adriaen soon wilner (wijlen) Cornelis van Spaendonck als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Adriaen, Jannen, Niclaes, ende Anthonis gebroederen, Jenneken, Geritken, ende Mariken gesusteren onmondige kijnderen wijlen Anthonis Jan Gerit Hermans bij den zelven Anthonis ende vuijt wijlen Anna zijne huisvrou dochter wilner (wijlen) Cornelis van Spaendonck voirs. tsamen verwect ende vercregen zijnde daer zij als momboir ende toesiender voirs. hen sterck voor maecken ende geloofden, een huijs hoff schuer metten gronde ende toebehoiren ende erffenisse daer aenliggende ende daer toebehoirende tot saijlant ende weije ix lopensaet ende ... roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen dat Creijeven aldaer tusschen erffenisse Embrecht Jan Meeuss daer eenen waterlaet tusschen beijde loopt int geheel tot desen erve behoirende, aen deen zijde, ende tusschen erffenisse de weduwe Peter Gerit Jan Maes Geenen metter kinderen dander zijde, streckende vande gemeijnder strate daer oick eenen waterlaet tusschen beijde loopt totter erffenisse Cornelis Peter Gerit Jan Maes Geenen, zoo zij seijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Hermannen soon wilner (wijlen) Cornelis Gerit Hermans met affgaen ende verthijen etc. et promiserunt ... bona impuberis etc. warandiam etc. ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in naem als voren te doen etc. ende allen commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen ende zoo sal Herman cooper voirs. hijer vuijt gelden derdalff hoen? off daer omtrent tsiaers gewinchijns aen die nacomelingen van Lucas van Ammerzoijen te betalen, ende daer toe zoo sal hij onderhouden die voirs. waterlaten mette des heeren schouwen daer toe staende zoo men die schuldich is ende behoirt te onderhouden, ... dit goet is vercocht te ...., ende zijn gecompareert ende verschenen Willem Henricx van Dijck ende Jacop Jan Sijmons als naeste vrinden vande onmondige kijnderen voirs. .... sonder argelist, datum xvi mert scabini Borchmans et Grevenbrouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832