Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1576-14-7967-22r

Adriaen soon wilner (wijlen) Peter Zegers een stuck weijen van iiii lopensaet of daer omtrent begrijpende gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen die Hasselt inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse die weduwe Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen aen deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Daniel Cornelis Hermans dander zijde, streckende vandie erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven totten voirs. Langstrate toe zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaen soon wilner (wijlen) Lenaert Adriaen Mutssaerts met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren), ende dit vercopen overgeven opdragen etc. in zijnen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen ende zoo sal die zelve Adriaen cooper voirs. hijer vuijt gelden vi lopen rogge tsiaers erffpachts aen die Taeffels des Heijlige Geests binnen Tilborch te betalen all sonder argelist datum et scabinij ut supra (viii meij, Borchmans et Grevenbrouck).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832