Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1576-14-7967-46v

Dionijs soon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee een stuck lants van omtrent ii lopensaet groot zijnde nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen die parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die Hasselt in die Langstrate aldaer tusschen erffenisse Gerit Willems Veramelvoirt aen deen zijde, ende tusschen erffenisse Claes Adriaen Zegers aen dander zijde, streckende van eenen gemeijnen waterlaet aldaer loopende totten gemeijnder strate aldaer die Lange straet voirs. geheijten welck stuck lants voirs., Jan soon wilner (wijlen) Adriaen Zegers vercocht ende gevest aen Dionijssen soon wilner (wijlen) Peter Wouters Vermee pro ut in literis de Tilborch (zoals in brieven van Tilburg) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Gerarden soon wilner (wijlen) Willems Veramelvoirt voirs. .... met affgaen ende verthijen et promisit super se etc. dit vercopen overgeven etc. ende alle commer ende calangie .... daer op comende altemael aff te doen den zelven datum xxvi novembris scabinij Buerden et Grevenbrouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832