Menu

Documenten

Document R-1577-14-7968-1r

Herman soon wilner (wijlen) Cornelis Gerit Hermans, een huijs hoff schuer metten grond ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehorende tot saijlandt ende weijen ix lopensaet iiii roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen dat Creijeven, aldaer tusschen erffenisse Embrechts Jan Meeuss daer eenen waterlaet tusschen beijde loopt int geheel tot dese erve behorende aen deen zijde, ende tusschen erffenisse der weduwe Peter Gerit Jan Maes Geenen metten kijnderen dander zijde, streckende vander gemeijnder strate daer oock eenen waterlaet tusschen beijde loopt totter erffenisse Cornelis Peter Gerit Jan Maes Geenen, welck huijs hoff schuer metten grond ende erffenisse voirs. die voirs. Herman gevest ende vercregen hadde tegens Cornelis soon wilner (wijlen) Jan Gerit Hermans, ende Adriaen soon wilner (wijlen) Cornelis van Spaendonck als momboir ende toesiender van Adriaen, Jannen, Niclaes, Anthonis, Jenneken, Geritken, ende Mariken, onmondige kijnderen wijlen Anthonis soon wijlen Jan Gerit Hermans voirs. pro ut in litris xvi mrt 1576 Tilborch legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelisse soon wilner (wijlen) Adriaen Somers ... dictus litris et jure (... genoemde brieven en het recht) met affgaen ende verthijen etc. et promisit etc. dit vercopen overgeven opdragen etc. ende in zijn naem te doen houden etc. ende allen commer ende callangie van zijnen t wegen daer op comende altemael aff te doen den zelven, date xiii januarij.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832