Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1577-14-7968-22v

Margriet weduwe wilner (wijlen) Peter Mathijss van Eijnd cum tutore etc. haer tocht ende alle trecht van tocht wegen dat zij hebbende ende besittende is in eenen huijs hoff schop metten grond ende toebehooren ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen die Hasselt aldaer tusschen erffenisse Goiaert ende Pauwels gebroederen sonen wilner (wijlen) Laureijs Goijaerts aen deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Lenaert Mutssaers aen dander zijde ende dat een eijnde, streckende voor totten gemeijnde strate toe zoo zij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon wilner (wijlen) Peter Mathijss van Eijnde haren soon voor deen helft, ende Jannen soon wilner (wijlen) Jans die Beer als man ende momboir van Adriana zijn huijsvrou, oock dochter wilner (wijlen) Jans ende Adriana voirs. voor dander helft met affgaen ende verthijen etc. ende heeft gelooft Margriet met hare momboir voirs. op haer selve ende op alle hare goeden etc. dit overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in haren naem te doen houden sonder eenich wederseggen ende nimmer meer van tochten voirs. daer nae te talen noch te doen talen met ... recht geestelijck noch wereltlijck ende alle commer ende clangie van haren twegen daer op comende altemaelen aff te doen, boven desen zoo is voorwaerde, ende heeft zij Margriet voirs. hijer noch toe gelooft dat alle die haefflijcke goeden die zij is besittende, ende noch sal mogen vercrijgen, tzij cleederen, wollen, ende lijnen, ander lijnswerck, pot, ketel, panne, ende andere huijsraet nijet vuijtgescheijden, dat zij die zelve binnen haren leven nijet sal .... aen nijiemand anders, ende all tgeene daer inne zij sal besterven, dat dat sal succederen ende vervallen op hen Jannen ende Jannen hare soon ende zwager voirs. ende op nijiemand anders, wel verstaende off zij Margriet metten ... van hare goeden nijet ... onderhouden worden, dat zij van hare voirs. meublen sal mogen vercoopen ende .... ende tot dijen is noch voorwaerde dat zij Margriet sal bijhouden die tocht vande intrest ende jaerlijcx innecomen die .... all sonder argelist, datum et scabinij ut supra (vii meij 1577, van Ghierll et ...).

Jan soone wilner (wijlen) Peter Mathijss van Eijnd, ende Jan soon wilner (wijlen) Jans die Beer als man ende momboir van Adriana zijn huijsvrou dochter wilner (wijlen) Peter Mathijss van Eijnd voirs.. een huijs hoff schop metten grond ende toebehooren ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) reliqua ut supra (de rest als boven) legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon Jan Cornelis die Beer met affgaen ende verthijen etc. et promiserunt warandiam (en hebben beloofd te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen etc. ende in hennen naem te doen etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen ende zoo sal die zelven Jan cooper voirs. hijer vuijt gelden vijff x ii holl tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch, iii st tsiaers oock gewinchijns aen de nacomelingen van Lucas van Amerzoijen te betalen, ende daer toe noch een halff mud roggen tsiaers oock erffpachts aende Taeffel des Heijlige Geests binnen Tilborch te betalen, datum et scabinij ur supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832