Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1577-14-7968-29r

Adriaen soon wilner (wijlen) Gerit Beijkens twee huijsken hoff schuer ende schop metten grond ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende ix lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen inder parochie van Tilborch ad locum buijten dat Creijeven, aldaer tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen ende IJda weduwe Quirijn Wouter Vendicx aen deen zijde, ende tusschen die Tilborchse gemeijnte aen dander zijde ende aen beijde der eijnden soo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Gerarden soon Thonis Gerit Beijkens met affgaen ende verthijen etc. warandiam ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. etc. ende in zijnen namen te etc. ende alle commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen den zelven, datum xvi september 77..Zoeken in website: De Hasselt voor 1832