Menu

Documenten

Document R-1577-14-7968-36v

Jan soon wilner (wijlen) Cornelis die Beer huijs hoff schuer schaepskoije schop ende noch een woonhuijsken metten grond ende toebehooren ende erffenisse daeraen liggende ende daer toebehoorende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen die Hasselt aldaer tusschen Cornelis zijns soons aen deen zijde ende dat een eijnde, ende tusschen die gemeijn straet geheijten die Creijevense straet aen dander zijde, streckende metten anderen eijnde voor opte gemeijn strate aende voirs. Hasselt zoo hij seijde, legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen sijnen soon met affgaen ende verthijen warandiam (te waren) ende dit overgeven opdragen affgaen ende verthijen etc. ende alle commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen ende zoo sal Cornelis voirs. hijer vuijt gelden ii st iii oirt tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen, ende noch eenen braspenning tsiaers oock gewinchijns aen die nacomelingen van Lucas van Amerzoijen op Sint Dionijs dach te betalen, ende daer toe te onderhouden den waterlaet metten schouwe daer toe staende loopende beneffens die Creijevensche strate voirs. zoomen dijen schuldich is ende behoort te onderhouden, item hijer inne is noch voorwaerde dat Jan voirs. ende Willem zijn huijsvrouw zoo lange zij beijde ende eenich van hen inde menscheijt leven sullen, sullen mogen woonen inde vuijtcamer vande voirs. stede alwaer die zelve Cornelis ten versoecke Jans of Willem zijns vaders of moeders voirs. gehouden sal zijn te moeten doen metsen een schouwe ende te doen maken een doer om van buijten daer inne ende daer vuijt te gaen alst hen gelieve sall ende daer toe te besorgen alle jaer al zoo veel brants alst zijnen voirs. vader ende moeder van noode sijn sal, daer toe sullen zij oock hen nootdruft mogen halen vuijt den hoff ende bogaert zoo veele zij van de erve hebben sullen, ende offt gevalle dat Cornelis voirs. geraect aff lijvich te worden, .... alsdan zoo sal die zelve Cornelis oft zijne erven ende nacommelingen in die gevalle schuldich ende gehouden sijn Jannen zijnen vader oft Willeme zijn moeder jaerlijcx daer voor vuijt te reijcken ende te betalen twaelff k g ... alle jaer te betalen tot halff aprille zoo lange zij beijde of eenich van hen leven sullen ende nijet langer, all dwelcke die voorn. Cornelis, Jannen zijnen moeder voirs. alzoo gelooft heeft nae te gaen te volbrengen te voldoen ende te betalen, in alles zoo voirs. staet verbindende daer voor dat voirs. huijs hoff schuer metten ... ende camer ende die erffenisse voirs., ende voorts zijnen persoon ende alle zijne andere goeden hebbende ende vercrijgende, sonder argelist, datum et scabinij ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832