Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1577-14-7968-9r

Jan soon wilner (wijlen) Jans van Ghierll een stuck erffs tot saijlant liggende ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in alder groote alst gelegen is binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen die Hasselt tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meeuss aen die een zijde, ende tusschen die gemeijn straet aldaer aen dander zijde ende dat een eijnde, streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Denijs Henrick Wouters zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Denijssen soon wilner (wijlen) Henrick Wouters voirs. met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen etc. ende inde naem als voorn. etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven, datum et scabini ut supra (xi februari ...)Zoeken in website: De Hasselt voor 1832