Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1577-14-7968-9v

Anthonis soon wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters een stuck erffs tot weije liggende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen die Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Peter Zegers metten kijnderen aen deen zijde ende dat een eijnde, ende tusschen erffenisse Gijsbert Gerit Henrick Beijkens met meer anderen aen dander zijde, streckende metten anderen eijnde opte gemeijn straet aldaer geheijten die Langstraet zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Gijsbert soon wilner (wijlen) Gerit Henrick Beijkens voirs. met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen etc. ende in zijnen naem te etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum xiii februarij 1577.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832