Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1578-14-7969-36v

Condt zij eenen ijegelijcken dat gecompareert ende verschenen zijn voor ons schepenen onder geschreven Jan soone wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters weduaer wilner (wijlen) Niclaesken zijnder huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Peter Denijs Crillaerts, ende met hem Niclaesken zijn tegenwoordige huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Gerit Denijs Reijnen bijden zelven Gerit, ende vuijt Jutta zijnder huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Claes Willems tsamen verweckt ende vercregen zijnde ter eenre, ende Thonis soon wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters, ende Jan soon wilner (wijlen) Dionijs Crillaerts als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Cornelia ende Peterken gesusteren onmondige kijnderen Jans sone wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters, ende wijlen Claesken zijn ijerste huijsvrouwe voorn., daer zij als momboir ende toesiender voirs voor instonden ende gelooffden, ter andere zijden, ende bekenden onderling, .... gehadt hebben, aengaende die scheijdinge ende deijlinge van alle die goeden haeffelijcke ende erffelijcke daer inne die zelve Jan Cornelis Cornelis Wouters ende, naer doode van wijlen Niclaesken zijne ijerste huijsvrouwe voirs., is blijven besitten ende gebruijcken waer over zijluijden oock metten vrinden ende magen ter beijde zijden bij namen, Dionijs Henrick Wouters, Adriaen Adriaens van Osch, Jan Adriaens die Molder? ende meer anderen van wegen Jans ende Niclaesken zijn tweede huijsvrouwe voirs., ende Jannen Peter Jan Adriaens ende Daniel zijn zijn huijsvrouwe, oude moeder vande twee onmondige kijnderen voirs., Jannen Peter Hixpoirs, ende Ghijsbert Thonis Laureijs Berthout .... oomen vande zelver onmondige kijnderen voirs., op verscheijden plaetssen zijn vergadert geweest om desen aengaen met malcanderen te stercken ende te accoorderen, bij manier van scheijding ende deijlinge, of bij manier van minnelijcken accoort zoot hen beijde zijden zoo well voor die onmondigen kijnderen, als voor henne vader .... Jan die vader voirs. van zijn goeden ende van zijns moeders, ooms, .... ende dat hij oock enige goeden van zijnder zijde is besittende, die welcke zijn gelegen binnen den lande van Breda, daer aff hij in gevallen van scheijding ende deijling .... souden mogen blijven tot behoeff vande naekijnderen, ende waer door zijn voorkijnderen hier verachtert? souden mogen worden, soo zijn zijluijden onderling gesloten ende .... in vuegen ende manieren hier naer volgende, dats te weten dat Jan vader voirs., sal blijven besitten ende behouden alle die goeden haeffelijck ende erffelijck .... zoo Niclaesken zijn voorhuijsvrouwe daer vuijt is verstorven, daertoe zoo sal die zelve Jan noch ... verwachten, gebruijcken ende besitten dat contingent ende kijnt portie dat zijnen voorkijnderen sal vervallen in alle die goeden van Daniel haeren oude moeder voirs., ende aengaende tversterff dat den zelven voorkijnderen sal mogen comen van Jennekens weduwe Denijs Crillaerts die zelver kijnderen over oude moeder, dat versterff sullen die zelven ii voorkijnderen voor hen zelven mogen aenveerden als dat versterven ende vervallen sal, alle welcke goeden te weten die die voirs. Jan nu ter tijt is besittende, ende die hem vande voirs. Daniel zijn zweger sullen besterven, ende die hem van zijnder sijde enichssins sullen mogen aencomen ende besterven, die hij ... ende vercrijgen sal mogen, ende daer inne hij enichssins besterven sal mogen, sullen worden gedeelt nae zijnder afflijvicheijt bij alle zijne kijnderen te weten zoo wel bijde voor als bij de naekijnderen, hooft voor hooft, even diep, ende in gelijcke portien in alder vuegen ende manieren oft tsamelijck kijnderen waren van eenen vader ende moeder geprocreert zijnde, in alle gevallen die zelven Niclaesken gereserveert haere tochte ende bij leven in alle die goeden voirs., wel verstaende ende hier inne versien dat Jan voirs. zijn twee voorkijnderen voorgenoemd, van stonde aen sal vuijtreijcken haer die moeder cleederen onder hem ..., ende daer toe zoo sal hij die zelve twee kijnderen schuldich zijn te onderhouden in eten in drincken van cleeden beijde linnen ende wollen, sieck ende gesont gelijck een vader zijne kijnderen naer zijnen state schuldich is ende behoort te onderhouden, ende dat zoo lange zij elck xxii jaren oudt sullen wesen, ende op dat hen belieft bij henne vader te blijven ende ... die voirs. oude moeder, soo sal hij Jan voirs. daer voor den zelven ii kijnderen vuijt reijcken die somme van twee hondert k g van xx st iii brabants stuckens, te betalen die een hondert k g als die oudste dochter achthien jaeren oudt sal wesen, ende die ander hondert k g een jaer daer nae, ende boven dijen zoo sal die vader, den zelven ii k g jaerlijcx noch vuijt reijcken elcken kijnt derdalffen k g des jaers, waer aff deerste jaer sal verschijnen opte ijersten dach inde meije nu naestcomende ende zoo voorts van jaer tot jaer zoo lange dat Jan hen vader voirs. die voorn. ii kijnderen sal hebben voldaen ende betaelt, dies eest voorwaerde zoo lange die ii kijnderen bij henne vader woonen, dat die vader alsdan vande zelve ii chijnssen sal wesen ..., item is oock voorwaerde off Jan die vader voirs. ...... sonder argelist datum vi meij 1578.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832