Menu

Documenten

Document R-1578-14-7969-52r

Condt zij eenen ijegelijcken dat gecompareert ende verschenen zijn voor schepenen ondergeschreven Jan de oude ende Jan de jonge gebroederen sonen wilner (wijlen) Jan Daniels van Buerden, bijde zelve Jan ende vuijt Marie zijnen huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Pauwels Jan Gijsberts van Buerden tsamen verwect ende vercregen zijnde, Peter soon Adriaen Corneliss van Spaendonck als man ende momboir van Lijsbeth zijnen huijsvrouwe, ende Michiel soon wilner (wijlen) Willem Joost Berijs Eelkens als man ende momboir van Margriet zijnen huijsvrouwe gesusteren, dochteren wilner (wijlen) Jans ende Marie voirs. ende hebben zekere erffscheijdinge ende erffdeijlinge aengegaen ende gemaect vande erfflijcke goeden hen van henne ouders voirs. aencomen ende bestorven zijnde ende dat in vuegen ende manieren hijer nae volgende,

Overmits welcke erffscheijdinge ende erffdeijlinge wille soo sal Jan die oude voirs. voor zijn portie hebben houden ende erffelijck besitten, een huijs hoff metten gronde ende toebehooren ende erffenisse daer aenliggende ende daer toebehoorende acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum aen die Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Hubert Peter Jan Adriaenss aen deen zijde, ende tusschen erffenisse Peters zijns zwagers voirs. dat hijer tegens gedeelt is aen die ander zijde, streckende van den gemeijnen ackerwech totten gemeijnder strate toe, noch een stuck ackerlandts van vii vierdevaetsaet? ende ii roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die voirs prochie aldaer aende Hasseltse Acker tusschen erffenisse Henrick Mathijs Vos aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Peters zijns zwagers voirs. hem bij dese deijlinge te deele bevallen aen die ander zijde, streckende van de gemeijne ackerwech totten erffenisse die Heijlige Geests binnen Tilborch, noch die helft in eenen acker lants int geheel v lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie ende ter plaetsse lest voirs. tusschen die weerdeel Peteren zijne zwager voirs. te deele bevallen aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Henrick Mathijs Vos voirs. aen die ander zijde, ende dat een eijnde, streckende metten anderen eijnde op erffenisse de kijnderen Gerit Jan Claes Veldekens, noch een stuck erffs eensdeels tot saijland ende meestdeels tot eenen heijvelt liggende dat ... vande heijvelt met eenen gracht scheijdende tsamen xi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen in die voirs. parochie, aldaer aende Hasselt bijden Roodenberch, tusschen erffenisse Adriaen Lenaert Mutssaerts aen die een zijde, ende tusschen die gemeijnte van Tilborch aen die ander zijde, ende dat een eijnde, noch sal die zelve Jan d'oude hebben die helft onbedeelt in een stuck beempden die geheelen beempt v lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie voirs. ter plaetsse geheijten aen Jacops Hoexken aldaer tusschen erffenisse Peter Goiaert Pulskens aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Denijs Meijnaerts aen die ander zijde, streckende vande Lantscheijdinge des slants van Breda totten Leije toe aldaer, noch sal die zelve Jan doude hebben die helft onbedeelt in eenen stuck beempden dat geheel stuck drije lopensaet vel circiter (of daar omtrent) daer aff die ander helft Jannen die jonghe zijn broeder te deele is bevallen gelegen binnen die parochie voirs. ter plaetsse geheijten Maesdijck tusschen erffenisse die kijnderen ... Henricx die Wijsse aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Wouter Adriaen Gerit Mijss aen die ander zijde, streckende vande erffenisse ... totten gemeijne stroom toe die Leije geheijten, ende hier toe zoo sal die zelve Jan doude alnoch hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten, die helft onbedeelt in eenen stuck beempd daer aff die ander helft Jannen zijn jonge broeder te deele is bevallen, den geheelen beempt ix lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen onder dat lant van Breda aldaer inde Lange Beempden tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen aen die een zijde, ende tusschen erffenisse die erffgenamen Peter Janss die Vet aen die ander zijde, streckende vande Moerstrate aldaer totten gemeijnen stroom toe die Leije voirschreven, zoo zij seijden, op welck huijs hoff metten grond ende toebehooren ende den erffenisse voirs. die ander deijlluijden voirs. vertegen hebben tot behoeff Jans doude voirs. met overgeven ende affgaen in vuegen ende manieren daer toe gewoonlijck ende behoorlijck zijnde, gelovende op hen zelven ende op alle henne goeden dese erffdeijling ende die verthijen overgeven ende affgaen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in henne naem te doen houden sonder eenich wederseggen, ende alle commer ende calangie elck voor zijn twegen daer op comende altemael aff te doen, ende zoo sal Jan die oude voirs. vuijten huijss metten erffenisse jaerlijcx gelden een halff mud roggen tsiaers erffpachts aende Taeffele des Heijligen Geests binnen Oisterwijck te betalen, vuijt die helft vande beempt aen Jacops Hoexken, die helft van i ... gewinchijns aenden prelaet van Tongerloo, vuijt die helft vande iii lopensaet beempde aen Maesdijck die helft van eenen halffen braspenning tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch, ende vuijt die helft vande ix lopensaet beempd inden lande van Breda dat vierendeel in acht st derdalff oirt tsiaers grontchijns aen ... van Berchem te betalen, ende daer toe zoo sal Jan d'oude voirs. noch onderhouden alle schouwen ende waterlaten, ende voorts alle wegen ende stegen, die men ... sal dat men vuijt den erve hem te deele bevallen schuldich is ende behoort te onderhouden, welcke pacht ende chijnssen voirs., die voorn. Jan d'oude, van jaer tot jaer alzoo gelden ende betalen, ten dagen ende termijnen daer toe staende ende geordinneert zijnde, datten die andere ..... dat zij alsulcken commer hijnder last ende calangie alzoo comende malcanderen sullen helpen dragen ende betalen welck zij deen die ander alzoo gelooft hebben onder verbant als voirs. sonder argelist, datum xxvi novembris,

Hijer tegens zoo sal Jan die jonghe voirs. hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten, een stuck ackerlants van iiii lopensaet ende x roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie van Tilborch aldaer aen die Hasselt inde Teetenbraeck tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Gerit Daniel Gerit Hermanss aen die ander zijde ende dat een eijnde, noch een stuck lants van iii lopensaet ende v roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie voirs. aldaer inde Hasseltse Acker tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meeuss die oude aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Peteren zijns zwagers voirs. te deele bevallen aen die ander zijde, streckende vande erffenisse Jannen die oude te deele bevallen, tot op eenen gemeijnen ackerwech aldaer, noch een lopensaet saijlants inde voirs. parochie aenden Roodenberch liggende tusschen erffenisse Jan Corneliss die Beer aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Michiel zijnen zwager te deele bevallen aen die ander zijde, streckende vande gemeijnder strate totte erffenisse Jan Corneliss die Beer voirs., noch sal die zelve Jan die jonghe hebben een stuck weije van iii lopensaet ende xxxiiii roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die voirs. parochie aldaer aende Stockhasseltse straet ende tusschen erffenisse Engel weduwe Herman Jan Gerit Hermanss metten kijnderen die een zijde, ende tusschen erffenisse die weduwe Adriaen Jan Reijnen metten kijnderen die ander zijde, streckende vande erffenisse Willem Jasper Peter Huben totten gemeijnde strate toe, noch sal die zelve Jan hebben die helft onbedeelt van v lopensaet beempd inde voirs. parochie aldaer aen Jacops Hoexken liggende, daer aff dat Jan zijn broer die oude die ander helft te deele is bevallen, gelegen aldaer tusschen erffenisse Peter Goiaert Pulskens aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Denijs Meijnaerts aen die ander zijde, streckende vande Lantscheijding des lants van Breda totten stroomken aldaer die Leije geheijten, noch die helft onbedeelt in drije lopensaet beempd daer aff dat Jan zijn broeder d'oude voirs. die ander helft te deele is bevallen gelegen aen Maesdijck tusschen erffenisse die kijnderen... Henricx die Wijse aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Wouter Adriaen Gerit Meeuss die ander zijde, streckende vandie erffenisse ... totten stroom toe aldaer die Leije geheijten, noch die helft onbedeelt in ix lopensaet beempd daer aff dat Jan d'oude die ander helft is hebbende gelegen onder dat lant van Breda aldaer inde Lange Beempden tusschen erffenisse die kijnderen Peter Janss die Vet aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen cum aliis (met anderen) aen die ander zijde, streckende vande Moerstrate totten stroom toe die Leije geheijten, noch sal die zelve Jan die jonghe voirs. hebben een halff buijnder beempd oock int lant van Breda liggende aldaer inde voirs. Lange Beempden tussche erffenisse Eva weduwe Cornelis Jan Reijnen aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Gijsbert Jan Vrancken aen die ander zijde, streckende vandie voirs. Moerstrate tot Leije toe, ende hijer toe zoo sal die zelve Jan die jonghe voirs. alnoch hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten twee lopensaet beempde gelegen binnen die parochie van Tilborch voirs. aldaer aen Maesdijck tusschen erffenisse Jan Laureijs Aertss aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Aert Jan Aertss aen die ander zijde, streckende vande voirs. Leije totte erffenisse Cornelis soon ..., zoo zij seijden, op welcke erffenisse voirs. die andere deijlluijden voorn. vertegen hebben tot behoeff Jans den jonghe voirs. met overgeven etc. gelovende op hen zelve ende op alle etc. ende zoo sal Jan die jonghe voir. vuijt die helft vande voirs. v lopensaet beempd aen Jacops Hoexken liggende jaerlijcx gelden die helft van anderhalffen st tsiaers gewinchijns aenden prelaet van Tongerloo te betalen, vuijt die helft vande iii lopensaet beempd aen Maesdijck die helft van eenen halffen braspenning, ende vuijt die twee lopensaet oock aldaer, die helft van xi ... tsiaers beijde gewinchijns aenden heere van Tilborch te betalen, daer toe zoo sal die zelve Jan alnoch gelden vuijt die helft van ix lopensaet ende vuijt dat half buijnder beempde beijde aen die Lange Beempden voirs. liggende, die helft van acht st derdalf oirt tsiaers grontchijns aen ... van Berchem te betalen, ende daer toe sal die voirs. Jan die jonghe noch onderhouden alle schouwen ende waterlaten ende voorts alle wegen ende stegen diemen ... sal datmen etc., welcke chijnsse voirs. die voorn. Jan die jonghe van jaer tot jaer reliqua omnia ut supra finem ... (en vervolgens al het overige als boven op het einde ...) datum et scabinij ut supra,

Hijer tegens zoo sall Peter soon Adriaen Corneliss van Spaendonck als man ende momboir van Lijsbeth zijnen voirs. huijsvrouwe hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten, een schuer ende schaepskoije metten gront ende toebehooren ende erffenisse daer aenliggende ende daer toebehoorende acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) aen die Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jans zijns zwagers den ouden hem bij desen deiling te deele bevallen aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Jans Claes Henricx Verhoeven aen die ander zijde, streckende vande gemeijnder strate totten erffenisse Herman Cornelis Gerit Hermanss, noch een stuck erffs van zeven vierdevaetsaet ende ii roijen groot zijnde gelegen binnen die parochie voirs. aldaer inde Hasseltse Acker tusschen erffenisse Jans den ouden zijns zwagers voirs. aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Jans die jonge oock zijns zwagers aen die ander zijde, streckende vandie gemeijnen ackerwech totter erffenisse Hermans voirs., noch die helft bedeelt in een stuck erffs daer aff Jan d'oude die weerdeel heeft dat geheel stuck v lopensaet groot zijnde gelegen binnen die parochie ende ter plaetsse voirs. tusschen die weerdeel voirs. aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Gerit Peter Gerit Jan Maes Geenen aen die ander zijde, streckende vandie erffenisse Sebastiaen Daniel ... totter erffenisse der kijnderen Gerit Jan Veldekens, noch sal die zelve Peter hebben twee lopensaet beempd gelegen aen Maesdijck aldaer tusschen erffenisse Aert Jan Aertss aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Laureijs Aertss aen die ander zijde, streckende vandie erffenisse Cornelis ... totten stroom toe die Leije geheijten, noch die helft onbedeelt daer aff Michiel zijn mede zwager voirs. die ander helft is hebbende in die helft oock onbedeelt in een stuck beempde, die geheele beempt vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen inde Bloot Beempden aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Pauwels van Beurden aen die een zijde, ende tusschen erffenisse die kijnderen van Jan Gerits ... aen die ander zijde, streckende vandie erffenisse Jans Cornelis Cornelis Danielss totten voirs. stroom die Leije geheijten, noch die helft oock onbedeelt daer aff Michiel zijn mede zwager die ander helft te deele is bevallen in zess lopensaet beempde gelegen ter plaetsse voirs., tusschen erffenisse des Heijlige Geests binnen de kerck van Tilborch aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Wouter Wouter Willem Wouter Jacops aen die ander zijde, streckende vande erffenisse Jan ... totten stroom toe die Leije voirs. geheijten, ende hijer toe zoo sal die zelve Peter al noch hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten die helft onbedeelt in een buijnder beempden daer aff Jannen zijn zwager den jongen die ander helft te deele is bevallen, gelegen inden lande van Breda int Ghilzebrouck geheijten inde Lange Beempden, tusschen erffenisse Eva weduwe Cornelis Jan Reijnen aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Gijsbert Jan Vrancken aen die ander zijde, streckende vandie Moerstrate totten Leije toe aldaer, zoo zij seijden, op welcke schuer ende schaepskoije, metten gronde ende erffenisse, ende den anderen erffenisse voirs. die andere deijlluijden voirs. vertegen hebben tot behoeff Peters voirs. met overgeven ende affgaen in vuegen ende manieren daer toe gewoonlijck ende behoorlijck zijnde, gelovende op hen zelve ende op alle henne goeden etc. dese erffdeijlinge ende dit verthijen etc. ende zoo sal den zelve Peter vuijten schuer ende schaepskoije metten gronde ende die erffenisse daer aenliggende jaerlijcx gelden eenen gewinchijns van iii st te betalen, ende vuijt die ii lopensaeten aen Maesdijck die helft van ... oock gewinchijns, ende vuijt die helft van vi lopensaeten inde Blootbeempden die helft van eenen braspenning oock gewinchijns all aende heere van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen, ende daer toe noch dat vierde deel in eenen gewinchijns van viii st ii oirt tsiaers aen ... van Berchem te betalen, vuijt die helft vande buijnder beempde in Ghilze beempden voirs. gelegen, daer toe zoo sal Peter voirs. noch onderhouden alle schouwen ende waterlaten ende voorts alle wegen ende stegen diemen etc. welcke chijnssen voirs. die voorn. Peter van jaer tot jaer etc. reliqua omnia ut ante ... ad finum (al het overige zoals hiervoor ... tot aan het einde), datum et scabinij ut supra,

Hijer tegens zoo sal Michiel soon wilner (wijlen) Willem Joost Berijs Eelkens als man ende momboir van Marie zijne huijsvrouwe voirs. hebben houden ende erffelijck voor zijn portie besitten, een stuck erffs tot weije liggende ii lopensaet groot zijnde gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaetsse) Bercdijck aldaer tusschen erffenisse Hubert Peters van Buerden aen die een zijde, ende tusschen zijn ander erve hem van te voorens toebehoorende aen die ander zijde, streckende vanden gemeijnde strate totten erffenisse Gerits ... Sebastiaen Joost Berijs metten kijnderen, noch een stuck lants van iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen indie zelve parochie ter plaetsse geheijten die Schijve aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Pauwels van Buerden aen die een zijde, ende tusschen erffenisse die erffgenamen Jan Meeuss aen die ander zijde, streckende vanden achtersten ... wech totte erffenisse Jan Jan Pauwels van Buerden, die zelve Michiel sal noch hebben ende erffelijck besitten ii lopensaet saijlants inde parochie ende ter plaetsse voirs. gelegen, tusschen erffenisse Willem Meeus Janss aen die een zijde, ende tusschen erffenisse die kijnderen Cornelis Janss van Gorp aen die ander zijde, streckende vande erffenisse des Heijlige Geests binnen Tilborch totten erffenisse die kijnderen Henrick Peters van Spaendock, noch een stuck lants van iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) ter voirs. plaetsse oock gelegen, tusschen erffenisse Meeus Thoniss die ... aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Hieronimuss van Hoelken aen die ander zijde, streckende vandie erffenisse Jam Willem Meeuss, totten erffenisse Jans van ... ende des Heijlige Geests van Tilborch, daertoe zoo sal die zelve Michiel noch hebben, die helft van iiii loopensaet saijlants daer aff dat Jan ende Jan beijde zwagers die andere helft hebben, gelegen onbedeelt indie voirs. parochie ter plaetsse genoempt die Hasselt aenden Roodenberch aldaer tusschen erffenisse Jan Corneliss die Beer metten kijnderen aen die een zijde, ende dat een eijnde, ende tusschen erffenisse Jans zijne zwager den ouden, aen die ander zijde, streckende metten anderen eijnde aende gemeijn straet, sal noch die zelve Michiel hebben die eene helft onbedeelt in zess loopensaet beempden gelegen inde Blootbeempden daer aff die ander helft Peteren zijnen zwager te deele is bevallen, tusschen erffenisse Wouter Willem Wouter Jacops aen die een zijde, ende tusschen erffenisse die Heijlige Geests binnen Tilborch aen die ander zijde, streckende vandie erffenisse Jan ... totten loopende stroom die Leije geheijten, ende noch die eene helft onbedeelt, vuijten helft onbedeelt in eenen stuck beempd die geheele beempd vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent), daer aff dat Peteren voirs. die ander helft te deele is bevallen gelegen inde Blootbeempden tusschen erffenisse Adriaen Jan Pauwelss van Buerden aen die een zijde, ende tusschen erffenisse die kijnderen Jan Gerits tot ... aen die ander zijde, streckende vandie erffenisse Jan Cornelis Cornelis Danielss totten Leije toe, ende hijer toe zoo sal die zelve Michiel voirs. noch hebben houden ende erffelijck voor zijne portie besitten een stuck heijvelts van iiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen aende Maesdijck tusschen erffenisse des convents van Tongerloo aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Gerit Janss van Raeck metten kijnderen aen die ander zijde, streckende vandie gemeijnte van Tilborch totten stroom toe die Leije voirs. geheijten zoo zij seijden, op welcke voirs. erffenisse die andere deijlluijden voorgen. vertegen hebben tot behoeff Michiels voirs. met overgeven ende affgaen in vuegen etc. gelovende op etc. ende zoo sal Michiel voirs. jaerlijcx gelden vuijt die voirs. weije eenen halffen stuijver tsiaers gewinchijns, vuijt die heijvelden eenen halffen braspenning ende vuijt die helft vande vi lopensaet beempden inde Blootbeempden die helft van eenen braspenning, alle gewinchijns aenden heer van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen, daer toe zoo sal Michiel voirs. noch onderhouden alle schouwen ende etc. reliqua omnia ut ante ... ad finum (al het overige zoals hiervoor ... tot aan het einde) datum et scabinij ut supra (xxvi novembris).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832