Menu

Documenten

Document R-1578-14-7969-56r

Peter soon Adriaen Cornelis van Spaendonck als man ende momboir van Lijsbeth zijner huijsvrouwe dochter wilner (wijlen) Jan Daniels van Buerden, een schuer metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) in parochia de Tilborch ad locum (in de parochie van Tilburg ter plaatse) aen die Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jans Jan Daniels van Buerden den ouden aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven aen die ander zijde, streckende vanden gemeijnde strate totten erffenisse Herman Cornelis Gerits Hermans, ende noch een stuck erffs tot saijland liggende eenen vierdevaetsaet ii roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die prochie voirs. aldaer inde Hasseltse Acker, tusschen erffenisse Jan Jan Daniels van Buerden den ouden aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Jans Jan Daniels van Buerden die jongen zijne broeders aen die ander zijde, streckende vandie gemeijnen ackerwech aldaer, totten erffenisse Hermans voirs., zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon wilner (wijlen) Jan van Buerden den ouden voirs., zijnen zwager met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen etc. ende in zijnen naem te etc. ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen, behoudelijck dat Jan cooper voirs. hijer vuijt sal gelden drije stuijvers tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen, ende daer toe te onderhouden alsulcke arm van eenen waterlaet als men ... recht ... sal dat door dit eijnde soude mogen of behooren te loopen ende voorder nijet, datum et scabinij ut supra (xxvi novembris).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832