Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1578-14-7969-56v

Jan soon wilner (wijlen) Jan Daniels van Buerden die ouden, een stuck saijlants wesende die helft van v lopensaet off daer omtrent groot, gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum (ter plaatse) inde Hasseltse Acker aldaer tusschen erffenisse Peter Adriaen Corneliss van Spaendonck zijns zwagers dat die weerdeel is aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Henrick Mathijs Vos aen die ander zijde, ende dat een eijnde, streckende metten anderen eijnde op erffenisse die kijnderen Gerits Jan Claes Veldekens, zoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Peteren soon Adriaen Corneliss van Spaendonck zijnen zwager met affgaen ende verthijen warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc. alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen behoudelijck dat Peter voirs. sal onderhouden eenen arm van eenen waterlaet die hossende? is opte polder zoo men den zelve behoort te onderhouden, datum et scabinij (xxvi novembris ...).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832