Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1579-14-7970-10v

Jan soon wilner (wijlen) Jans Jan Gerit Hermans als man ende momboir van Adriana zijn huijsvrouw dochter wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters de helft onbedeelt hem toebehoorende in een huijs hoff schuer schop mette gronde ende toebehooren ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende iiii lopensaet off daer .... gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen de Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Janss van Buerden aen de eene zijde, ende tusschen de gemeijne straet aende andere zijde, dat een eijnde, streckende metten andere eijnde aen erffenisse toebehoorende de Taeffele des Heijlige Geests binnen de kercke van Tilborch, noch in een stuck ackerlants van iii lopensaet gelegen inde parochie ende plaetse voirs. tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Cornelis Wouters aen de een zijde ende tusschen de gemeijne straet aen de ander zijde, streckende vande erffenisse des Heijlige Geests voirs. totter gemeijne straet, ende noch in een stuck lants van vii lopensaet of daer omtrent groot zijnde oock gelegen binnen de parochie ende ter plaetse voirs. tusschen erffenisse Gijsbrechts ... Jan Janss van Ghierll met meer anderen aen de een zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Steven Scheijven aen de ander zijde, streckende vande Groenen wech totter erffenisse Adriaen Steven Scheijven voirs. zoo zij seijden legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soon wilner (wijlen) Cornelis Cornelis Wouters zijn zwager met affgaen ende verthijen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt vast ende stentich .... ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen ende zoo sal men vuijt die gehelen goede gelden een mud rogge tsiaers erffpachts aen Adriaen Blocx tot Oisterwijck te betalen, noch een halff mud rogge tsiaers aen Zwaenken dochter Cornelis Wouters te betalen zoo lang zij .... wesen sal, ende ....te moeten lossen met xxx, noch eens .... tsiaers gewinchijns aende heer van Tilborch, ende noch xxx st tsiaers erffchijns aen Wouter? Adriaen Gerit Meus .... ende daertoe soo sal de waterlaet loopende door dat erve aen de voirs. huijssinge onderhouden naer oude gewoonte datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832