Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1579-14-7970-41r

Jan soon Jan Cornelis die Beer, ende Jan soon wilner (wijlen) Jan Daniels van Beurden, als man ende momboir van Anna zijn huijsvrouwe dochter Jan Cornelis die Beer voors., twee derde deelen hen toebehorende in een stuck ackerlants dat geheel stuck ii 1/2 loopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen die parochie van Tilborch ad locum aen die Hasselt in Stert Hoeve aldaer tusschen erffenisse Adriaen Lenaert Mutssaerts aen die ene zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Peter Zegers daer eenen gemeijnen gebuer ackerwech tusschen beijde loopt aen die ander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe Peter Michiel Gerit Wouters metter kijnderen, totten erffenisse Jans soon Jan Cornelis die Beer voirs., zoo zij seijden, legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soon Jan Cornelis die Beer hennen broeder ende swager respective met affgaen ende verthijen etc. warandiam ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen ende in henne naem te doen houden sonder argelist etc. ende alle commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen den zelven, dato xxv september 1579.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832