Menu

Documenten

Document R-1581-14-7973-12r

Cornelis soon Jan Cornelis die Beer, ene helft hem als hij seede toebehoorende in eenen stuck lants, waeraff die andere hellicht toebehoorende is Jannen Jan Cornelis die Beer sijnen broeder, den geheelen acker vijff lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen die Hasselt inde Stadts Hoeve aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaen Zegers deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Adriaen Lenart Mudtsaerts dandere zijde, streckende vande erffenisse Jan Adriaen Zegers voirgenoemt totten gemeijnde straten, alsoo hij ... heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen soo Jan Cornelis die Beer sijnen broeder tsamen met alle den rechte ende actie hem daerinne ennichssints competerende ende toebehoorende met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is et promisit warandiam los ende vrij, pro ut etc. ende dit overgeven affgaen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra (xv februarij 1581 scabini Andriessen et Sterts).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832