Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1581-14-7973-13r

Jan soon wilner (wijlen) Jan Daniels van Buerden, ende Michiel soon wilner (wijlen) Willem Joost Berijs als man ende momboir van Margrieten sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Daniels van Buerden voirs., een stuck lants vier lopensaet met de helft vande gracht aende westen zijde of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hasselt aende Roijenberch aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Danielss van Buerden deen zijde ende tusschen erffgenamen Jan Corneliss die Beer doude dander zijde, streckende vande erffenisse Jans die Beer voirs. totte gemeijne straten die Langstraet genoempt alsoo sij seiden, hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelissen soon Jan Corneliss die Beer tsamen met alle de rechten ende actie hem daerinne eenichssints competerende ende toebehoirende, met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is, ende hebben gelooft Jan ende Michiel vercooperen voirgenoemt als principael schuldenaer op hen selve ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende dit voirs. stuck lants te waren als men los ende vrij erffe schuldich is te waren, ende dit vercoopen overgeven etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832