Menu

Documenten

Document R-1581-14-7973-35v

Embrecht soon wijlen Jan Meeuss, ende Adriaen Peter Zegers als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Marten soon wijlen Hendrick Appels innocent ende simpel van verstand wesende een derde gedeelte hem toebehoorende in een stuck ackerlant den geheelen acker ix loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als den selven gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt in Stadts Hoeffen, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Aert Fiers deen zijde ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Wouters ende Anthonis Jan Adriaens dander zijde, streckende vande gemeijnte van Tilborch totten erffenisse Adriaen Geridt Meuss met meer anderen, welck voirs. derde gedeelte in voirs. stuck lants den voirs. Marten bij versterven ende successie van Lijsbeth sijne suster ende dochter voirs. op hem gedevolueert ende vervallen is, item hiertoe noch een stuck lants iii ½ lopensaet oft daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hoeven inde Polder aldaer tusschen erffenisse des convents van Tongerlo daer eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde is loopende deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Meuss dandere zijde, streckende vande erffenisse der weduwe metter kijnderen Henrick Cornelis Geridt ... totte gemeijnten van Tilborch, welck voirs. stuck erffen den voirs. Marten bij erffdeijlinghe op hem gesuccedeert ende vervallen is, alsoo zij zeijden, hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht, overgegeven ende opgedragen Jannen soon wijlen Anthonis Jan Adriaenss ende Engele dochter Henrick Appels, tsamen met alle ... ende ... rechte hen inde name als vooren daerinne ennichssints toebehoorende ende competerende met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is, ende hebben gelooft Embrecht ende Adriaen vercooperen voirs. inne name ende onder die verbijntenisse des voirs. Martens goeden hebbende ende vercrijgende dit voirs. derde gedeelte ende voirs. acker van iii ½ lopensaet te waren als men los ende vrij erffen schuldich is te waren, vuijtgenomen vuijt den voirs. derde gedeelte te ghelden het derde gedeelte van de ... eens aen de gilde van St. Barbara inde kercke van Tilborch, ende den waterlaet neffens de voirs. acker van iii ½ lopensaet na oude gewoonte te onderhouden, gelovende die voirs. vercopers onder de verbijntenisse als vooren dit vercoopen, overgeven, opdragen, affgaen ende verthijen voirs. altijt vast ende stentich te houden ende in ende in henne naem te doen houden, sonder enich wederseggen ende alle commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen den selven, datum xii meij 1581, scabini Andriessen et Vet.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832