Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1581-14-7973-36v

Condt zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propre personen Jan soone wijlen Anthonis Jan Adriaenss als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe dochter wijlen Henrick Appels ende Engel dochter Henrick Appels voirs., ende heben gemaeckt een erffcaveling, erffdeijlinge ende scheijdinge van een stuck ackerlant tsamen ix lopensaet of daeromtrent begrijpende, welck voirs. stuck erffs den voirs. Jan ende de voirs. Engele in .... staet voor die twee deelen van Lijsbeth henne suster dochtere Henrick Appels verstorven, gedevolueert ende verstorven ware, ende het resterende derde gedeelte op huijden bij voirs. van de momboir ende toesiender van Marten innocente ende cleijn van verstant soone van Henrick Appels gevest ende opgedragen ware geweest,

Overmits welcke erffdeijlinge ende scheijdinge wille sal die voirs. Jan Anthonis Jan Adriaenss hebben houden ende erffelijck besitten ende gebruijcken die helft vande voirs. acker van ix lopensaet (in de marge: een huijsken daerop staende?) soo groot ende cleijn als die selve helft gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt inde Stadshoeffen aldaer tusschen erffenisse Engel dochter Henrick Appels dat hier tegens gedeijlt wordt deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Aert Fiers dander, streckende vande gemeijnte van Tilborch totten erffenisse Adriaen Geridt Meeuss alsoo zij seijden op welcke voirs. helft de voirs. Engele volcomentlijck heeft vertegen met affgaen ende vertijen als dat gewoonlijck ende regt is etc. vuijgenomen dat de voirs. Jan vuijt dese voirs. helft sal ghelden die helft vande intrest van .... eens ende jaerlijcx te betalen op Lichtmiss dach aende gilde van St. Barbara inne kercke van Tilborch, ende voirts los ende vrij,

Item hier tegens sal die voirs. Engele hebben houden ende erffelijck besitten die helft vande voirs. acker van ix lopensaet nochtans alsoo groot ende cleijn als die selve helft gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirs. tusschen erffenisse Jan Anthonis Jan Adriaenss dat hier tegens gedeijlt is deen zijde ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Wouters dander zijde, streckende vande gemeijnte van Tilborch totten erffenisse Adriaen Gerardt Meeus met meer andere, ende heeft die voirs. Jan op het voirs. huijsken ende op die helft vande voirs. acker volcomentlijck vertegen met affgaen in manieren als dat gewoon ende regt is, vuijtgenomen dat die voirs. Engel vuit die helft vanden voirs. acker sal ghelden die gerechte helft van den intrest van ... eens, welcke intrest jaerlijcx op Lichtmiss dach te betalen staet aende gilde van Sint Barbara inde kercke van Tilborch, ende hebben voirts die voirs. ..... los ende vrij erffen schuldich is te waren, ende alle commer ende calangie daerop commende altemael aff te doen,Zoeken in website: De Hasselt voor 1832