Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1582-14-7974-1r

Condt zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven zijn gecomen ende gecompareert in propere persoonen Adriaen soone Adriaen Daniel Cornelis Hermans ende Henrick soone Denijs Henrick Wouters als man ende momboir van Dingna sijnen huijsvrouwe dochter Adriaen voirs. bij den selve Adriaenen met Heijlwich dochtere Gheridt Vrancken tsamen verweckt ende vercregen sijnde, ende die hebben onderlinge gedaen ende gemaect eenen erffmangelinge of erffwisselinge van zeeckere erffenisse ...,

Overmits welcke erffmangelinge zoo sal die voirs. Adriaen vanden voirs. Henrick sijnen swager hebben houden ende erffelijck besitten een stuck ackerlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen die parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Langstrate aenden Roijenberch aldaer tusschen erffenisse Gheridt Willems Veramelvoirt deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaens Adriaen Daniel Cornelis Hermans voirs. dander zijde, streckende van erffenisse der kijnderen Adriaen Lenaert Mudtsaerts totten erffenisse Jan Claes Henricxs Verhoeven daer een gemeijn steegdeke of ackerwech tusschen beijde is lopende ut dicebant (zo zij zeiden) op welcke voirs. twee lopensaeten lants die voirs. Henrick volcomelijck heeft vertegen met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is, et promisit Henrick predictus super se et omnia sua (en heeft gelooft Henrick voorschreven op zich en zijn goederen) etc. warandiam (te waren) los ende vrij, promittens sub obligatone ut supra (belovende op verplichting als boven) dit overgeven affgaen ende verthijen in dese erffmangelinge altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen naem te doen etc. ende alle commer etc.

Hier tegens sal die voirs. Henrick Denijs Henrick Wouters voirs. als man ende momboir Dingna voirs. hebben houden ende vande voirs. Adriaenen sijnen swager erffelijck besitten, een stuck ackerlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is in prochie et loco predicta (in de parochie en plaatse voorschreven) inde Slop Rijdt aldaer tusschen sijns Henrick Denijs Henrick Wouters voirs. deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Claes Henricxs Verhoeven dander zijde, streckende van erffenisse der kijnderen wijlen Adriaen Lenaert Mudtsaerts tot eenen ackerwech oft steechde aldaer genoemt die Slop Rijdt, op welcke ut supra et promisit warandiam los ende vrij ... ut supra, actum iii januarij, scabinij Ghierl et Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832