Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1582-14-7974-3r

Cornelis soone wijlen Cornelis Cornelissoone de Beer als man ende momboir van Heijlwich sijn huijsvrouwe dochtere Adriaen Daniel Cornelis Hermans bij de voirs. Adriaen met Heijlwich sijne huijsvrouwe dochter Gheridt Vrancken tsamen verwect ende vercregen sijnde, een huijs, hoff mette schuere, ende metten grond ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende tsamen drije lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetssen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Cornelis de Beer deen zijde, ende tusschen erffenisse Gheridt Willemss Veramelvoirt daer eenen ackerwech die Slop Rijdt genoempt tusschen beijde is loopende dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Geridt Meeussoon totte gemeijne strate die Langstrate genoempt alsoo hij seijde heeft wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelissen soone wijlen Jan Jans de Raijmaecker met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is ende heeft gelooft Cornelis vercooper voirgenoempt als een principael schuld op hem selven ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit voirs. huijs met sijne toebehooren ende erffenisse daer aen liggende te waren alsmen los ende vrij erffenisse schuldich is te waren vuijtgenomen dat die voirs. Cornelis cooper voirgenoempt schuldich ende gehouden sal wesen hier vuijt te ghelden een halff mudde roggen jaerlijcx aende provisoiren der Tafelen vande Heijlighen Gheests binnen Tilborch te betalen, ende noch vier rijns g ende vijff stuijvers jaerlijcx aen Jan Joosten soone van Gestel in Udenhout te betalen, ende daertoe noch omtrent eenen braspenning gewinchijns jaerlijcx tot Oisterwijck op St Thomas dach te betalen, aenden ghenen die met weghen van rechte daertoe gerecht sijn, ende gelijck dese huijs mette erffenisse daeraen liggende tot noch toe den selven chijns betaelt ende daerinne gehouden is geweest, gelovende die voirs. Cornelis vercoop onder de verbijnteniss als voorn. dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende vertijen voirs. altijt vast ende stentich te houden etc. ende alle commer ende calangie etc. dach et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832