Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1582-14-7974-52r

Jan soone Jan Cornelissoon de Beer ende Jan soone wijlen Jan Danielssoon van Beurden als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe dochtere Jans voirs., bijden selven Jan met wijlen Willemken sijne ierste huijsvrouwe dochter wijlen Embrecht de Canter tsamen verweckt ende vercregen sijnde twee gedeelten onbedeijlt hen toebehoorende in een stuck erffs tot heijde weije ende moer liggende, eertijts vande gemeijnte inne gecomen waer aff dat andere gedeelte is toebehoorende Cornelissen respective hennen broeder ende swager, tgeheele stuck erffs xx lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is in prochie ...., ende in welck stuck erffs die voirs. Jan Cornelissoon de Beer doude sijn tocht ende regt van tochten heeft overgegeven ende opgedragen den voirs. sijnen wettige kijnderen, gelijck als dat in schepenen tocht brieven op huijden datum van desen alhier gepasseert sijnde volcomentlijck staet begrepen, hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelis soone Jan Cornelissen de Beer hennen broeder ende swager voirs. met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende regt is, et promiserunt warandiam los ende vrij, vuijtgenomen dat die voirs. Cornelis cooper voorgenoempt schuldich ende gehouden sal sijn hier vuijt te ghelden .... jaerlijcx aende Hertogh van Brabant op Sint Thomas dach tot Oisterwijck te betaelen .... ende allen commer etc. actum et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832