Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1582-14-7974-52v

Jan soone Jan Cornelissoon als man ende momboir van Marije sije huijsvrouwe dochtere Cornelis Wouter Janssen bijden selven Cornelis met Margriete sijne huijsvrouwe dochter wijlen Willem Amelvoirt tsamen verweckt ende vercregen sijnde, een die helft onbedeijlt hem toebehoorende in een stuck beempden, waeraff die ander helft is toebehoorende Hendrickxken de weduwe metten kijnderen Jan Cornelis Wouters, den geheel iiii lopenaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Ghilze ter plaetsen geheijten aen tHoutlaer aldaer tusschen erffenisse Michiel Willem Joost Berijs een zijde, ende tusschen erffenisse der erffgenamen wijlen Adriaen Meeus? tot Riel dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Jan Pauwelssoon van Beurden totten gemeijnen waterlaet aldaer, alsoo sij seede, heeft hij wettelijk ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelis soone Jan Cornelissoon de Beer sijnen broeder met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende regt is, ende heeft gelooft Jan vercooper voirgenoempt als principael schuld op hem selven ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende die helft inde voirs. stuck beempde te waren alsmen los ende vrij erffen schuldich is te waren, ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen voirs. altijt vast ende stendich te houden ende in sijnen name ende qualiteijt als vooren te doen houden sonder eenich wederseggen, ende alle commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen den selven, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832