Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1583-14-7975-9v

Jan soone Jan Cornelissoon de Beer, een stuck saijlants genoempt den Wilgh acker iiii lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Steven Scheijffen deen zijde, ende tusschen erffenissen sijns vercoopers voirs. dander zijde streckende vande erffenisse die weduwe metten kijnderen wijlen Jan Cornelis Cornelis Wouterssoon totten erffenisse Embrecht Jan Meeuss, alsoo hij seide heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedraghen Cornelissen soone wijlen Jan Willemssoon van Gorp met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is, ende heeft gelooft Jan vercooper voirgenoempt als principael schuldenaer op hem selven ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit voirs. stuck erfs te waren alsmen ... vrij erffen schuldich is te waren ende dit vercoopen, overgeven, opdragen, affgaen ende verthijen voirs., altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen name te doen houden sonder ennich wederseggen, ende alle commer ende calangie van sijnen twegen daerop comende altemael aff te doen den selven, actum xvii decembris 1583 scabini Andriessen et Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832