Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1584-14-7976-30r

Jan soone Jan Cornelissoon de Beer als man ende momboir van Marije sijne huijsvrouwe dochter Cornelis Cornelis Wouters bij den selven Cornelis met Margriet sijne huijsvrouwe dochter wijlen Willems Veramelvoirt tsamen verweckt ende vercregen sijnde, een stuck erffs hem toebehoorende tot heije ende weije liggende, vi lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen aen Lievegoir alhier, tusschen erffenisse der kijnderen wijlen Gheridt Jan Laureijs Eelkens deen zijde, ende tusschen erffenisse der erffgenamen wijlen Cornelis ... dander zijde, streckende vande erffenisse Peeter Adriaen Cornelissoon van Spaendonck totten loopenden stroom aldaer die Leije genoempt, alsoo hij seijde, heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen soone wijlen Cornelis Cornelis Daniels? met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is, warandiam, vuijtgenomen dat die voirs. Jan coopere hier vuijt sal ghelden eenen oirt een stuijver gewinchijns jaerlijcx aenden heere van Tilborch op St. Stevens dach te betalen, ende voorts des heren schauwen vande Leije na oude gewoonte te onderhouden, gelovende voorts onder de verbijntenisse als vooren dit vercoopen etc. ... actum vi aprilis 1584 scabini Berijs et Brock et Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832