Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1584-14-7976-34v

Pauwels soone wijlen Laureijs Ghoijaertssoon vanden Sande, de helft onbedeijlt hem toebehoorende in een stuck saijlants daeraff die ander helft is toecomende Goijaerden sijnen broeder, den geheelen acker twee loopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Jan Cornelissoon de Beer dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gheridt Meeus doude totte gemeijnde straten aldaer, welcke helft inden stuck saijlants voirschreven bijden recht van successie na dood vanden bovengenoemde sijnen vader op hem Pauwelsen was gedevolueert ende vervallen, alsoo hij seide heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht, overgegeven ende opgedragen Goijaerden soone wijlen Laureijs Ghoijaertssoon van den Sande sijnen broeder voirs. met affgaen etc. warandiam, dempto des heren schauwe vande waterlaet (soo daer ennige mochte sijn) naer oude gewoonte te onderhouden, gelovende voirts onder de verbijntenisse als vooren dit vercoopen etc. ende allen commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen den selven, actum xx aprilis 1584 scabini Grevenbrouck et Vet.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832