Menu

Documenten

Document R-1584-14-7976-38r

Condt zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propere persoonen Jan soone Anthonis Jan Adriaen Smolders nagelaten weduwaer wijlen Cornelia sijner huijsvrouwe dochtere wijlen Henrick Appels, ter eenre ende Cornelis soone Jan Anthonis voirs., met Jannen soone wijlen Paeter Paeter Zwijsen als man ende momboir van Marija sijne huijsvrouwe oijck dochter Jans ende Cornelia voirschreven ... ende hebben vanden erffelijcke goeden hier nae beschreven die de voirschreven Jan ende Cornelia tsamen beseten ende gebruijckt hebben, zeckere erffscheijdinge ende erffdeijlinge gedaen ende gemaeckt in manieren hiernae volgende,

Overmits de welcke soo is den voirschreven Jannen te deele bevallen, en sal hebben houden ende sijnen leven lanck geduerende ten rechte van tochten blijven besitten, een huijs, hoff, metten turffschop ende andere erffenisse daeraen liggende twee lopensaet en een roijen of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaatsen geheijten de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe metten kijnderen wijlen Cornelis de Beer deen zijde ende tusschen de gemeijn straet dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Peter Zwijsen dat hier tegens gedeijlt is totter erffenisse Jan Jan Cornelissoon de Beer, noch een twee lopensaet in eenen acker van ix lopensaet of daeromtrent deselve twee lopensaet gelegen binnen de prochie ende plaetse voirs. tusschen erffenisse Jan Peter Zwijsen dat hier tegens gedeijlt is deen zijde, de gemeijn straete dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven totter erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouterssoon, noch inden voirschreven acker van ix lopensaet derdalff lopensaet gelegen binnen de prochie ende plaetse voirs. tusschen erffenisse de weduwe metten kijnderen wijlen Herman Jan Gheridt Hermans deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis sijns soons dat hier tegens gedeijlt is dander zijde, streckende vande erffenisse Jans totter erffenisse Anthonis beijde boven geschreven, noch die helft in een stuck saijlants geheijten den Cranenberch soo groot ende cleijn als deselve helft gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Engel weduwe Herman Jan Gheridt Hermans cum pueris (met haar kinderen) deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis sijns soons dat hier tegens afgedeijlt is dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gheridt Maeuss doude totter gemeijnte alhier, noch de helft in een stuck saijlants geheijten den Seger acker ij lopensaet ende een vierdevaetsaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als deselve helft gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Aerdt Fiers deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Peter Swijsen hier tegens gedeijlt dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven totter gemeijnte van Tilborch voirs., alsoo zij seijden, op welck huijs, hoff ende parcheelen van landt boven geschreven, de voirschreven Cornelis ende Jan volcomelijck hebben vertegen tot behoeff van Jannen hennen vader ende sweer voorgenoempt met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, ende hebben gelooft deselve Cornelis ende Jan op hen selven ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende dit overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden ende in hennen name ende qualiteijt als vooren te doen houden sonder eenich wederseggen, ende alle commer ende calangie van hennen twegen daerop comende altemael aff te doen den selven, vuijtgenomen dat de voirschreven Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders vuijt dit sijn gedeelte sal ghelden sess carolus guldens tsiaers aende erffgenamen Jan Embrechts de Canter te betalen staend te lossen met hondert ..., noch drije karolus guldens tsiaers aen Adriaen Steven Scheijffnen te verghelden staend te lossen met ..., noch drije Rijnsguldenen tsiaers aende erffgenamen Cornelis Cornelissen de Loose tot Oisterwijck te betalen, noch den ... van veertich carolus guldenen eens aenden deeckens van St. Pieters aultaer binnen de kercke van Tilborch te betalen, noch drije lopen roggen erffpachts der Taeffele vande Heijlighe Gheest binnen Tilborch te vergelden, noch xx st tsiaers aen Cornelis Thomssoon van Beurden te betalen staend te lossen met xxv gulden ende voirts alle weghen ende steghen te onderhouden soo dese erffenisse daerinne gehouden mochten wesen, ende de andere parcheelen van landts hier tegens gedeijlt behoiren geweeght ende gesteeght te worden, tsamen oijck mette gerechticheijdt vanden acker over de strate na proportie ende advenant te weten halff ende halff te onderhouden welcke renten ende pachten die voirschreven Jan alsoo sal ghelden ende van hand tot hand sijnen leven lanck geduerende te betalen, dat die voirs. Cornelis ende Jan sijnen soon ende swager ende henne goeden die daermede belast of beswaert mochten wesen, daeraff sullen sijn ende blijven onbeschadicht, onbehijndert, ende onbelast in ... dagheen, wel verstaende of den voirschreven Jannen op dit sijn gedeelte eenigen anderen commer hijnder of last quame met recht niet boven genoempt is, dat alsulcke commer hijnder of last alsoo comende zij deijlluijden malcanderen sullen helpen dragen, dwelck zij deen den anderen ende elck onder verbijntenisse als vooren gelooft hebben te volbrengen ende te onderhouden, al sonder arch of list, datum ix ... 1584 scabini Grevenbroeck et Vet.

Hier tegens soo is Cornelissen te deele gevallen, ende sal hebben houden ende erffelijck besitten, die helft vande schuer, staande opde .... derffenisse Anthonis Cornelis Wouters, met eenen stuck erffenisse vande gemeijnte inne genomen ende nu ter tijt tot landt ende weije liggende ij lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt, aldaer aen beijde zijden inde gemeijnte aenligende, ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Jan Peter Zwijsen hem bij dese scheijdinge te deele gevallen, noch die helft in eenen stuck saijlants genoempt den Cranenberch, tghehele stuck saijlants iii lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als deselve helft gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Adriaen Aerdt Fiers deen zijde, ende tusschen erffenisse ende die helft sijnde vande bij desen aengedeijlt dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gheridt Maeuss doude totter gemeijnte aldaer, noch een vierendeel in een stuck saijlants van ix lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve vierendeel bedeijlt is liggende binnen de prochie ende plaetse voirs., aldaer tusschen erffenisse sijnen vader bij desen te deele gevallen deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Peter Zwijsen dat hier tegens gedeijlt is dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven totte erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouters, ende noch die helft onbedeijlt in een stuck saijlants genoempt den Polder, int geheel twee lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirs. aldaer tusschen erffenisse des Convents van Tongerloo deen zijde ende tusschen erffenisse Engel weduwe wijlen Herman Jan Gheridt Hermans dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe metten kijnderen wijlen Henrick Cornelis Gheridt Smolders totter gemeijnte aldaer ut dicebant, op welcke erffenisse boven geschreven die voirs. Jan Anthonis sijn vader, ende Jan Peter Zwijsen sijne swager volcomelijck hebben vertegen tot behoeff van Cornelissen Jan Anthonis voirschreven met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, ende hebben gelooft Jan ende Jan boven genoempt soo veele eerste is aengaende op hen selven ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende mutatis mutadis etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs. Cornelis vuijt sijn gedeelte sal ghelden den intrest van LXXXv gulden van .... jaerlijcx aen Anthonis Jan Adriaen Smolders sijnen grootvader, sijnen leven geduerende te betalen ende naer doot vanden selven Anthonis in gevallen ... aende erffgenamen desselfs Anthonis te betalen, noch tderdedeel ineen intrest van hondert kg eens tegens thondert .... jaerlijcx aende erffgenamen Jan Adriaen Gheridt Mijss te betalen, noch vij lopen roggen tsiaers aenden momboir ende toesiender van Marten innocente soone Henrick Appels te verghelden, noch vuijten voirs. stuck erffs vander gemeijnte inne genomen te betalen alsulcken gewinchijns als men ter saecke van dijen jaerlijcx aenden Hertoge van Brabant, vanden ... twee stuijvers na advenant schuldich is op St. Thomas dach tot Oisterwijck te betalen ende voirts alle schauwen waterlaten weghen ende steghen metten gerechticheijt daertoe staende te onderhouden soo dese erffenisse hem bij dese scheijdinge te deele gevallen daerinne enich sints gehouden mochten wesen, ... dat Cornelis de helft vande schuer soo deselve is staende op derffenisse die zijnen swager te deel is gevallen, na de doot van sijnen vader terstont sal ruijmen, d'welck deselve super se et bona gelooft heeft te volbrengen, welcke renten pachten chijnsen ende andere gerechticheijden boven gemelt die voirs. Cornelis alsoo sal ghelden voldoen ende betalen ende gelooft heeft super se et bona te voldoen ende te betalen dat die voirs. andere deijlluijden ende henne goeden die daermede etc. wel verstaende etc. mutatis mutandis ... actum et scabini, ut supra,

Hier tegens soo is den voirschreven Jannen soone wijlen Peeter Peeter Zwijsen als man ende momboir van Marija sijne huijsvrouwe te deele gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten, de helft van eenen schuer ende schaepskoije metten erffenisse daerop deselve is staende ende weije anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de weduwe metten kijnderen wijlen Cornelis de Beer deen zijde, die gemeijne straet dander zijde, streckende vande erffenisse Jannen sijnen vader hier tegens te deele gevallen, totten erffenisse Cornelis Jan Anthonis dat hier tegens gedeijlt is, noch een ... in een stuck saijlants van ix lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve bedeijlt is liggende binnen de prochie ende plaetse voirs. aldaer tusschen erffenisse Jans sijne sweer deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis sijns swagers dat hier tegens gedeijlt is dande zijde, streckende vande erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven totte erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouters, noch die helft in een stuck saijlants genoempt den Seger Acker, den geheelen acker iiii lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn alse deselve helft bedeijlt is liggende binnen de prochie ende plaetse voirs. aldaer tusschen erffenisse de erffgenamen wijlen Cornelis Cornelis de Beer ende Denijs Henrick Wouters deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Anthonis Jan Adriaens dat hier tegens gedeijlt is dander zijde, streckende vande erffenisse der erffgenamen Jans van Ghierl totter gemeijnte aldaer, ende noch die helft onbedeijlt in een stuck saijlants genoempt den Polder .... alsoo zij seijden, op welcke helft van schuer, schaepskoije ende andere parcheelen boven gemelt die voirschreven Jan Anthonis Jan Adriaens met Cornelissen sijnen soone volcomelijck hebben vertegen tot behoeff van Jannen Peter Zwijsen als man ende momboir van Marija sijne huijsvrouwe voirs. met overgeven etc. ende hebben gelooft super se et bona dit overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge etc. vuijtgenomen dat die voirs. Jan vuijt dit sijn gedeelte sal ghelden iiii gulden x st tsiaers aen Henricken Huijb Leemans te betalen, staend te lossen met LXXX gulden, noch aende weduwe ende kijnderen wijlen Jan Wouter Janss xxx st tsiaers te betalen, staende te lossen met XXX gulden, noch aende deeckens vanden aultaer van St. Barbara inde kerck van Tilborch te verghelden den intrest van XXX .... tegens thondert ... na advenant, noch aenden momboir ende toesiender van Marten innocente soone wijlen Henrick Appels te verghelden vii lopen roggen tsiaers, noch eenen stuijver ... chijns aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen jaerlijcx op St. Denijs dach te betalen, ende voirts alle schauwen, waterlaten, wegen ende stegen mette gerechticheijt ut supra, welcke renten, pachten, chijnsen etc. , wel verstaende mutatis mutandis ... actum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832