Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1585-14-7977-21r

Jan soone wijlen Cornelis de Beer nagelaten weduwaer wijlen Willemken sijner huijsvrouwe dochtere wijlen Embrecht ... alle sijn tocht recht van tochten hem toebehoorende in een stuck weije sess lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis sijns soons deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Peter Zegers dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Willemss Veramelvoirt totte gemeijne strate aldaer, alsoo hij seijde heeft hij wettelijck overgegeven ende voor twee derde gedeelte opgedragen Cornelissen ende Jannen sijne soone ende kijnder mette voirs. Willemken verweckt met overgeven ende affgaen etc. ende heeft gelooft super se etc. ende ... van tochten wegen hierop te ... noch na te talen etc. ende alle commer ende calangie van sijnen twegen etc. ende gelooffden die voirs Cornelis ende Jan op hen selven ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende den voirs. Jannen hennen vader te ontlasten ende voor twee derde gedeelten te betalen alsulcke ... commeren ende lasten ordonnaris ende extraordonnaris daerop den selve Jan Cornelis die Beer tegenwoordich ... is, of alnoch ... soude moghen worden egeene daeraff vuijtgescheijden, hoedanich die wesen moghen of genoempt mochten worden, al sonder argelist, actum vii meij 1585, scabini Gorp et Brock,

Jan soone Jan Cornelissoon die Beer, tderde gedeelte onbedeijlt hem toebehoorende in een stuck erffs tot landt ende weije liggende sess lopensaet of daeromtrent int geheel begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen et reliqua ut ... legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soone Jan Cornelissoon die Beer sijnen broeder met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen overgeven etc. .... actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832