Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1585-14-7977-33r

Condt zij eenen ijegelijcken dat voor schepenen ondergeschreven is gecomen ende gecompareert in properen persoone Marija weduwe wijlen Jan Steven Willemssoon, ende heeft bij forme van testamentelijcke dispositie verclaert, bekendt ende te kennen gegeven dat de penningen beheerdt totte stede te weten huijs hoff metten gronde ende erffenisse daertoe behoorende gelegen aende Hasselt tegens over het huijs van Tilborch eertijts gecocht bij den voirs. Jannen Steven Willems haren man vande kijnderen ende erffgenaemen haer Marija comparante verweckt met wijlen Joosten haren voorman, sijn gecomen ende geprocedeert vande verstorve hem Jannen aengecomen van sijne vader ende moeder, gelijck oijck deselve Jan daeraff zeckere jaren den intresten heeft verhouwen?, ende de voirs. stede oijck alnoch is belast metten erffelijckheijdt van xxviii guldens eens daeraff den intrest wordt verhouwen aende heere van Tilborch, inne alsulcken vuegen dat zij comparante bij desen is verclaerende ende vuijterlijck ... dat die voirs. kijnderen verwect metten voirs. wijlen Joosten hare iersten man, ende henne erffgenamen daeraff egeen recht of successie etc. sullen hebben noch oijck egeene actie moghen ... in eeniger manieren, actum xvi junij 1584, scabinij Grevenbrouck et Gorp.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832