Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1586-14-7978-11v

Jan soone wijlen Jan Vrancken, een stuck erffs hem toebehoorende genoempt het Quaet Velt nu ter tijt tot weijde liggende ii 1/2 lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Reijnen deen zijde ende deen eijnde, ende tusschen die gemeijnt aldaer dander zijde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Joachim Daniel Geridt Hermans, Alsoo hij seede legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Peteren soone wijlen Gheridt Gheridt Reijnen met affgaen etc. warandiam (te waren), ende dir vercopen etc. .... Actum xxxi januarij anno 1586 Scabini Grevenbroeck et Vet allatum par Vet prima februarij anno 1586 voirs.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832