Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1586-14-7978-11v

Gheritken nagelaten weduwe wijlen Michiel Adam Cornelis Sijmons cum tutore, alle haer tocht ende recht van tocht haer toebehoorende in een stuck erffs bij malcanderen liggende eertijts tot twee ... vande gemeijnte innegenomen, ende den voirs wijlen Jan Michielen tsamen tot eenen coope gevest, gelegen tsamen xi 1/2 lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten teijnden Creijeven aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Reijnen ende Jan Jan Vrancken deen zijde, ende tusschen die gemeijnte aldaer dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Jan Jan Vrancken voirs oijck vande gemeijnte eertijts inne genomen, ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adamen soone wijlen Cornelis Sijmons met Jannen soone wijlen Jan Jan Gheridt Hermans als metten heer geordonneerde momboir ende toesiender Jannen, Laureijs, Cornelis, Marija ende Barbara broeders ende susteren onmondige kijnderen wijlen Michiels ende haer Gheritkens voirs tot behoeff der selver met overgeven ende affgaen in manieren etc. et promisit (en heeft beloofd) Gheritken voirs cum tutore super se et bona (op haar en haar goederen) dit overgeven affgaen ende verthijen voirs altijt vast etc. ende nimmermeer van tochten wegen hierop te spreken noch daernae te talen in enniger manieren ende alle commer ende calangie van haren twegen daerop etc. Quo facto hebben de momboir ende toesiender boven genoempd tvoirscreven stuck erffs wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Joachimen soone wijlen Daniel Gheridt Hermans tsamen met rechten ende den brieven vander gemeijnte wegen daeraff gegeven ende gemaeckt sijnde met affgaen etc. ende hebben gelooft de momboir ende toesiender super se et bona impuberum (op hen en de goederen van de onmondigen) dit vercopen etc. ende alle commer ende calangie van der voirs onmondige kijnderen wegen daerop comende etc. vuijtgenomen dat die voirs Joachim daervuijt sal gelden vande ... twee stuijver na advenant tsiaers gewinchijns aenden Hertoge van Brabant op St Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, ende voirts des heeren schauwe vande waterlaet aldaer na oude gewoonte onderhouden, Al sonder argelist, Datum Prima
februarij anno 1586 scabini ut supra.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832