Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1586-14-7978-18v

Cornelis soone wijlen Cornelis Cornelissoon sBeren als man ende momboir van Heijlwich sijne huijsvrouwe dochter Adriaen Daniel Cornelis Hermans, een stuck saijlants hem toebehoorende ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt bijden Roijenberg aldaer tusschen erffenisse Ghijsbert Gheridt Beijkens deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Danielssoon eertijts hier tegens gedeijlt dander zijde, streckende vande erffenisse die kijnderen wijlen Adriaen Lenaert Mudtsaers tot eenen gemeijnen ackerwech aldaer ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen soone Adriaen Daniels Cornelis Hermans sijnen swager met affgaen warandiam etc. ende dit vercopen etc. .... actum xiiii januarij 1586.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832