Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1587-14-7979-2r

Jan soone wijlen Jan Daniels van Buerden doude als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochtere Jan Cornelis soon de Beer, tderde gedeelte onbedeijlt hem toebehoorende in een stuck erffs tot weije liggende int geheel vi lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als deselve weije gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Langestraet bijden Roijenberch aldaer tusschen erffenisse Adriaen Peter Zegers met sijnen kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Cornelissoon de Beer dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt totte gemeijne straten aldaer genoempt de Langestraet voirs. ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soone Jan Cornelissoon de Beer met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ...., actum vii februarij 1587, scabini ut supra,

Jan soone wijlen Jan Daniels van Buerden doude, ut supra (als boven), een stuck saijlants vijff lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten inde Tetenbraeck aldaer tusschen erffenisse ... Gheridt Danielssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse ... Peeter Jan Adriaens dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Reijn de Groot tott eenen ghemeijn ... waterlaet aldaer ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen soone Jan Cornelis de Beer sijnen swager met affgaen etc. warandiam (te waren) ... des heeren schauwe vande voirs. waterlaet na oude gewoonte te onderhouden, ende ende te gedoogen dat een lopensaet (Heijn Nelen lopensaet genoempt) na oude gewoonte hierover sal weghen ende steghen, gelovende voirts onder de verbijntenisse als voorn. dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra,

Deselve Jan ..., een stuck erffs tot heije ende weije nu ter tijt liggende vijff lopensaet ende xvii roijen oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt teijnden de Langestraet aende Roijenberch aldaer tusschen erffenisse sijns vercopers deen zijde ende tusschen die gemeijnt van Tilborch aldaer dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Cornelis Janssoon de Beer ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen soone Adriaen Daniel Cornelis Hermans met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende ...., actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832