Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1587-14-7979-2v

Jan soone wijlen Jan Danielssoon van Buerden die jonghe, een stuck saijlants drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aende gemeijn wech, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Meeus doude deen zijde, ende tusschen erffenisse Jans van Buerden sijns vercopers broeder dander zijde, ende oijck een eijnde, hodende metten anderen eijnde aende voirs. gemeijn wech ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Jan Danielssoon van Buerden doude sijnen broeder met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer ende calangie etc. datum et scabini ut supra (vii februarij 1587).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832