Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1588-14-7980-10r

Adriaen soone wijlen Adam Cornelis Sijmons voor hem selven, Jan soone wijlen Adriaen Jan Reijnen als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe, Pauwels soone Joost Pauwels Cornelissoon als man ende momboir van Anneken sijne huijsvrouwe gesusteren oijck kijnderen wijlen Adam Cornelis Sijmons voirscreven, de voirscreven Adriaen alnoch als momboir ende Jan soone Jan Jan Gheridt Hermans als toesiender mette heere geordonneerdt van Jannen, Laureijsen, Cornelisen, Marija ende Barbara onmondige ende onbejaerde kijnderen wijlen Michiel Adam Cornelis Sijmons voirs, die deselve Michiel met wijlen Gheritken sijne wettige huisvrouwe dochtere wijlen Jan Jan Gheridt Hermans voirscreven tsamen verweckt ende vercregen hadde, daervoore die momboir ende toesiender boven genoempde hen sterck maeckten ende gelooffden, een stede te weten huijs hoff, turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende iii 1/2 lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als deselve gelegen is inde prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Stockhasselt inde Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Joachim Daniel Gheridt Hermans deen zijde ende tusschen erffenisse de kijnderen Michiel Adam Cornelis Sijmons eertijts hiertegens affgedeijlt dander zijde, streckende vande erffenisse Peter Jan Reijnen totter gemeijnde straten genoempt die Postelstraet voirscreven noch een stuckxken saijlants een halff lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen die prochie ende plaetse voirscreven tusschen erffenisse Joachim Daniel Gheridt Hermans voirs deenen zijde ende tusschen erffenisse Peeter Jan Reijnen dander zijde, streckende vandie erffenisse der kijnderen Michiel Adam Cornelis Sijmons voirscreven tot eenen stuck saijlants geheijten den Hooghen acker den vercooperen oijck toebehoirdt hebbende ende hier nae beschreven volgende, noch een stuck saijlants geheijten den Hooghen acker voirscreven ii lopensaet ende xxxv 1/2 roijen of daeromtrent begrijpende gelegen binen die prochie ende plaetse voirscreven daer den gemeijnen voetpat beneffens is loopende, tusschen erffenisse Peeter Jan Reijnen daer de voirs voetpat tusschen beijde is liggende deen zijde, ende tusschen erffenisse Peeter Gheridt Reijnen dander zijde, streckende vande erffenisse die weduwe ende kijnderen Huijbert Jasper Peeter Huijben, totter erffenisse Peeter Jan Reijnen, ende dit halff lopensaet boven gescreven Ende noch die helft bedeijlt in een stuck erffs tot weije liggende over dander zijde vander strate, dieselve helft een lopensaet ende xxiii 1/2 roijen of daeromtrent begrijpende, gelegen binnen die prochie ende plaetse voirscreven, aldaer tusschen erffenisse die kijnderen wijlen Michiel Adam Cornelis Sijmons dicwils voirscreven deen zijde, ende tusschen erffenisse Joachim Daniel Gheridt Hermans dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende gemeijn strate genoempt die Postelstraet voirscreven ut dicebant (zoals zij zeiden), hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Peeteren soone wijlen Jan Sijmons als man ende momboir van Peterken sijne huisvrouwe dochtere wijlen Jan Wouters Vermee tot behoeff die selve Peeter, ende Peeterken, metten kijnderen die zij luijden tsamen hebben verweckt of alnoch in toecomende tijden sullen moghen verwecken, tsamen met alle den recht ende actie hen ennichssints inne die voirscreven stede ende acker schulden van erffenissen hier voore gescreven behoorende met affgaen etc. ende hebben gelooft die voirscreven vercooperen alle op hen selven ende de momboir metten toesiender boven genoempde over die verbijntenisse der onmondige kijnderen goeden hebbende ende vercrijgende dese voirs stede te weten huijs hoff metter erffenisse daertoe behoorende te waren als men los ende vrij erffen schuldich is te waren ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs Peeter cooper daervuijt sal ghelden een erffelijcke losrente van vijff carolus gulden v stuijvers aen Goijart Matheus Wouters te betalen, noch een erffelijcke losrente van drije carolus guldens tsiaers aen Jannen Adriaen Ghijsbertssoon van Beurden te betalen, beijde te lossen volgende die brieven daeraff sijnde, noch twee ende veertich stuijvers tsiaers chijns aen ennige tot tschertogenbosch te betalen, die met weghen van regt daertoe gerecht moghen wesen, noch omtrent twee stuijvers ende iii 1/2 oirt chijns tsiaers aende erffgenamen wijlen Lucas van Ammezoijen te betalen, ende noch eenen halven braspenning tsiaers gewinchijns aenden heere van Tilborch op St Stevens dach te betalen, Actum iii martij anno 1588, Grevenbroeck et Vet.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832